Svenska

Information

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Hertz und Cent

En ton som består av exakt en frekvens (inte innehåller några övertoner) ser ut som en sinusvåg:

En ton som består av exakt en frekvens (inte innehåller några övertoner) ser ut som en sinusvåg

Hertz
Frekvensen av ett sådant ton anges i Hertz: antalet vågor per sekund. I bilden ovan visas två hela vågor.
Cent
Frekvensen av tonskalans noter (liksvävande stämning) ökar. Varje oktav består av 12 noter (halvtoner) och motsvarar en fördubbling av frekvensen. A4 har 440Hz -A5 880Hz. Frekvensområdet (bredd) av en ton blir följaktligen större vid tilltagande tonhöjd. A4 gäller som A4 från 428 till 453 Hz och A5 från 855 till 906 Hz. Bredden av en halvton är per definition (alltid) 100 Cent.

Förhållandet mellan Hertz och Cent
Bredden av en ton höjd i Hertz, ökar när tonens höjd stiger. Bredden av en halvton i Cent är alltid 100. Skillnaden i Cent ∆ mellan två toner med frekvens f1 och F2 (i Hertz) kan beräknas enl. följande:

∆ = 1200 log2 (f1 / f2)

Om frekvensskillnaden (F2-f1 i Hertz) höjer sig linjär, ökar även skillnaden i Cent logaritmiskt.

Granskning av en tons stämfel i Cent
När stämapparaten visar den granskade tonens "stämfel" i Cent, betyder det att ett stämfel av exakt 0 Cent - utgör den exakta stämningen ("skall vara" värdet). Om värdet är 50 Cent ligger granskningen av tonen precis mellan halvtonen innan och "skall vara" värdet. Visar stämfelet + 50 Cent- ligger den för granskning aktuella tonen exakt mellan "bör vara" värdet och den därpå följande halvtonen.
Navigera till toppen av den här sidan