Svenska

Handbok

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Dirks kromatiska instrumenttuner

Förord

Dirks kromatiska instrumenttuner
Denna instrument-tuner är korrekt, snabb och enkel att använda. Nästan alla instrument kan anpassas med det.

Också möjligheten att kontrollera stämningen av instrument som dragspel eller knapplåda kan komma till nytta. Instrument med slående ljud som dragspel eller knapplåda kan kontrolleras utan att öppna dem. Så det är väldigt lätt att kontrollera om det går dags att (låt någon) ställa in ditt instrument.

Vänligen ta lite tid att läsa den här handboken. Detta kommer säkert att spara dig mycket tid senare. Om du upptäcker saker saknas, fel eller oklart, skicka mig ett mail.

Dirks kromatiska instrumenttuner

KompatibilitetMicrosoft
Microsoft
 • Desktop
 • Bärbar dator
 • netbook
 • Läsplatta
 • Telefon
 • Pocket PC
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows 98
 • Windows Phone
 • Windows RTTunern är tillgänglig I följande språk:
 • English
 • English
 • English

Innehållsförteckning

En kort bruksanvisning

Vilka instrument kan ställas in med denna instrument-tuner?
Nästan alla instrument stöds av denna instrumenttuner. Tänk på: Gitarr, violin, flöjt, mänsklig röst eller vev organ. Även instrument som är inriktade på att slå som dragspelet och knapplåset stöds. För dessa instrument finns en speciell egenskap som kan mäta mängden slag.

 1. Välj mikrofon
  Du kan göra detta genom att klicka på menyn och välja "inställningar". Därefter kan du välja mikrofon från listan. Om instrumentets mottagare inte mottager någon mikrofonsignal kommer den här inställningsskärmen att dyka upp automatiskt. Kontrollera i instrumentskärmens övre skärm om den valda mikrofonen ger en signal.
 1. Justera mikrofonens känslighet
  Du kan göra det genom att klicka på knappen "Windows Microphone Settings" på skärmen "Settings". En Windows-skärm öppnas där du kan justera din mikrofons känslighet (volym). Välj den mikrofon du vill använda och justera volymen. Instrumenttunerens ljudnivåmätare ska gå upp till tre fjärdedelar av skalan medan du ställer in en ton.
 2. Börja ställa in
  Spela upp tonen som du vill ställa in och titta på nedre mätaren för att se avvikelsen. Tonvikens avvikelse anges också som ett nummer i "Cent 1" -skärmen.

Testversionen

Provversionen av Instrument Tuner körs på varje dator eller bärbar dator som överensstämmer med systemkraven enligt denna manual. Du kan installera testversionen av Instrument Tuner på flera datorer och skicka den till dina vänner.
Provversionen stöder 1 av varje 3 toner av skalan. De andra 2 tonerna kan inte ställas in. Det är avsikten att detta är tillräckligt för att testa Instrument Tuner. Funktionerna "transponera" och "quadra flat tuning" stöds inte av försöksversionen, alla andra funktioner stöds.

Glosor

 • Frekvens
  Tonen antal svävningar per sekund (tonens höjd).
 • Klang
  Ljudspektret som kan förnimmas av det mänskliga örat.
 • Ton
  Ljudhändelse med konstant tonhöjd.
 • Not
  Presentation av en ton med en specifik tonhöjd och läge.
 • Tonskala
  Stigande eller fallande följd av toner i en bestämd ordning.
 • Tonhöjd (pitch)
  Upptäckt tonhöjd av ett ljud är ljudet av grundtonen.
 • Grundläggande ton eller tonika
  Den uppfattade tonhöjden. Denna grundton är dn lägsta av alla toner varav ljudet formas.
 • Överton
  En ton med en klang av högre frekvensen än grundtonens. Dessa övertoner av en ljudbild är heltalgiga, flertalgiga frekvenser av grundtonen.
 • Svävning
  Uppträder i ljudet då två toner med en liten frekvensskillnad klingar samtidigt.
 • Intervall
  Tonhöjdskillnaden mellan två toner.
 • Halvton
  Den minsta musikaliska intervall som används i västerländsk musik. En oktav består av två halvtoner. I den likvärdiga svävningen är alla halvtonsavstånd precis lika stora. Hos ett piano är intervallen mellan två på varandra följande vita tangenter en halvton, såvida det inte finns en svart tangent däremellan. Om det existerar en svart tangent mellan de två vita tangenterna, består intervallen mellan dessa av två halvtoner. I så fall är intervallet mellan de vita tangenterna och den svarta en en halvton. Intervallen mellan en ton och krysstonen (t.ex. C och C#) är alltid en halvton.
 • Oktav
  Avståndet mellan två toner vars den andra tonens frekvens är dubbelt så hög som den förstas.
  1 Oktav = 12 Halvtoner.
 • Stämning
  Frekvensernas samstämdhet av noter. I den västerländska musiken är den liksvävande svävning den mest populära. Andra stämningar är t.ex: den renas stämning, den pythagoreiska, medeltonstemperering och den vältempererade plus den31 liksväviga Stämning.
 • Kromatisk tonskala
  En kromatisk tonskala är en tonskala som innehåller alla 12 halvtoner:
  c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – b (de vita och svarta tangenter hos ett piano)
 • Halvton och heltonsteg
  Ett halvtonssteg är en intervall av en halv ton som intervallen mellan två på varandra följande vita tangenter hos ett piano utan svarta tangenter däremellan. Ett heltonsteg är en intervall av två halvtoner som t.ex. mellan två på varandra följande vita tangenter, mellan dessa en svart tangent befinner sig.
 • Diatonisk tonskala
  En diatonisk tonskala är en tonskala med halv och heltonssteg:
  C-Dur: c – d – e – f – g – a – b
  C-Moll: c – d – eb – f – g – ab – bb
 • Hertz
  Frekvensens mått.
  1 Hz = 1 hel våglängd per sekund.
 • Cent
  Logaritmisk mått enhet för frekvensens skillnad mellan två toner i en tonskala.
  1200 Cent = 1 Oktav.
  100 Cent = avståndet mellan två på varandra följande toner i en liksvävande stämning.
 • Frekvensspektret
  Alla frekvenser som uppträder hos ett ljud. Frekvensspektret kan läsas i form av ett diagram.
 • Växeltonig (bisonoric)
  Begreppet "växeltonig" används, då tangenten av ett dragspelsliknande instrument framkallar olika toner beroende på tryck eller drag, T.ex. Bandoneon, diatonisk dragspel, munspel.
 • Stämbord (tuning table)
  ett speciellt bord, avsett för stämning av stämtungor.

Mikrofonsignalen

Mikrofonsignalen
Denna skärm visar signalen mätt av mikrofonen. Med den här skärmen kan du kontrollera om din mikrofon fungerar. Denna skärm används inte för inställningsprocessen.

Ljudnivån

Ljudnivån
Denna ljudnivåmätare visar ljudnivån för den uppmätta tonen. Så snart Instrument Tuner väljer en ton som ska stämma (den röda stapeln) visas ljudnivån för den här tonen. Ljudnivån som visas här beror på känsligheten hos mikrofonen som är konfigurerad i Windows. Denna mätare används inte för inställningsprocessen.

Utjämnaren

Utjämnaren

Denna skärm visar styrkan på de toner som mäts av mikrofonen. Från vänster till höger visas styrkan på B1 upp till C8 med hjälp av staplar.
Ju högre tonstyrka desto högre är den visade baren. Om flera toner mäts visas flera staplar. På denna skärm kan övertoner observeras. Instrumentmottagaren väljer den ton som kommer att ställas in automatiskt från de toner som visas här. Den valda tonen indikeras av en röd stapel. Denna skärm används inte för inställningsprocessen.

Frekvensspektrumet för noten som ska ställas in

Frekvensspektrumet för noten som ska ställas in

Denna skärm visar frekvensspektrumet för noten som ska ställas in. Om ett instrument är inställt på att slå som ett dragspel eller en knapplåda, är tonen faktiskt uppbyggd av två toner som produceras av två vass. En ton har en tonhöjd som är lite högre än den andra s. Noggrannheten på den här skärmen är tillräckligt hög för att visa dessa två toner som två oberoende toppar. Det betyder att du faktiskt kan se tonfallet!
Ju längre de två toppar är, desto snabbare slår de. Instrumentmottagaren bestämmer närmaste tonen från skalan och indikerar den med en vertikal grön linje mitt på skärmen. De uppmätta topparna anges med vertikala blå linjer. Om en ton är inställd ska frekvensen vara densamma som tonen i skalan. Vid en enda ton bör toppens högsta punkt falla på den gröna linjen. Om toppen är på höger sida av den gröna linjen är tonhöjden för hög och om toppen är på vänster sida av den gröna linjen är tonhöjden för låg. På grund av instrumentstyrarens höga noggrannhet är det inte nödvändigt att toppen faller på den gröna linjen exakt. En liten avvikelse kan inte detekteras av det mänskliga örat. Texten i nedre vänstra hörnet på den här skärmen ('1 ton' eller '2 toner') indikerar om instrumentets tuner söker efter en eller två toppar. Texten i nedre högra hörnet ("Medi" eller "High") indikerar den precision som tunern arbetar med. Denna skärm ger värdefull information för inställningsprocessen, men är inte nödvändig.

Noten som ska ställas in

Noten som ska ställas in
Denna skärm visar notvärdet för den uppmätta tonen. Noteringsvärdet visas som en stor bokstav mitt på skärmen. Till den högra högra sidan av teckenet är skarp (#) kan visas. Till den nedre högra sidan av tecknet visas oktaven som ett tal. I det övre högra hörnet av denna skärm visas frekvensen på A4. Normalt är detta 440 Hz, men det här värdet kan justeras med skjutreglaget på instrumentets högra sida. I övre vänstra hörnet visas frekvensen som den valda tonen ska ha. I nedre vänstra hörnet visas s om och hur mycket Instrument Tuner transponerar. Inställningen "quadra flat tuning" visas i nedre högra hörnet.

Avvikelsen för tonen som ska ställas in

Avvikelsen för tonen som ska ställas in
Denna skärm visar avvikelsen för den uppmätta tonen i förhållande till närmaste tonen i skalan. Displayen sträcker sig från 50 cent för låg till 50 cent för hög. Den blå linjen indikerar värdet på den uppmätta tonen. Den uppmätta tonen är inställd när den blå linjen är i mitten (på den gröna nolllinjen) på mätaren. En liten avvikelse (+/- 2 cent) är tillåten eftersom det inte kan detekteras av det mänskliga örat. Om den blå linjen är på vänster sida av mitten är tonen för låg och om den blå linjen är på höger sida av mitten är tonen för hög. Numret i den lilla skärmen "Cent 1" visar avvikelsen för tonen i cent.

Slaget på noten som ska stämas

Om ett instrument är avstämt med att slå som en dragkedja eller en knapplåda, är en ton faktiskt uppbyggd av två toner som produceras av två vass. För att kunna mäta dessa två toner måste Instrument Tuner konfigureras för "2 toner" och "hög kvalitet". Detta kan konfigureras med de två knapparna "Toner" och "Kvalitet" längst ner på Instrument Tuner. Standard är Instrument Tuner konfigurerad för 1 ton. Instrumentmottagaren kan inte mäta slagningen än! Så snart "2 toner" har konfigurerats kommer två blåa linjer att visas. Dessa linjer indikerar tonerna av de två tonerna.
Avståndet mellan de båda blåa linjerna indikerar hur mycket det går att slå. Antalet i den lilla skärmen "Beating" anger nu avståndet mellan de två blå linjerna. Så det här numret anger hur mycket det går att slå. Ju högre antal, desto snabbare slår du. Den önskade mängden slag beror på tonhöjden och visas i den lilla skärmen "Önskad". Den önskade mängden slå för C4 och C6 kan konfigureras i inställningsskärmen. De beräknade önskade missförhållandena av tonerna däremellan är lika fördelade mellan dessa två konfigurerade slag. Under inställningsprocessen ska värdena i de lilla skärmarna "Beating" och "Desired" bli samma.
Konfigurera precisionen
Instrumentmottagarens precision kan ställas in på hög eller medi (medium) med knappen "Kvalitet" på undersidan av Instrument Tuner. Instrumentmottagaren kommer att vara långsammare i hög precision. Medelprecisionen kommer mest att vara tillräcklig för att stämma singeltoner. För att ställa in två slagtoner krävs hög precision.

Ställ in frekvensen på A4
Med reglaget på instrumentets högra sida kan du ställa in instrumentet i en annan ton än standard A = 440Hz. Med denna skjutreglage kan du ställa in A-frekvensen mellan 430Hz och 450Hz med 1Hz-steg. Alla andra nycklar ändras jämnt. Den aktuella tonhöjden (frekvensen) för A visas i toppen av skärmen som visar noteringsvärdet.

Transponering
Med knappen "trans" på undersidan av instrumentet kan du ställa in instrumentet i en annan tangent än standard C. Med den här knappen kan du överföra till en annan nyckel. Nyckeln som C är för närvarande transponerad till visas längst ner på skärmen som visar noteringsvärdet.
Quadra Flat Tuning
Varje gång "flat" -knappen trycks in ökar antalet b s längst ner på skärmen som visar noteringsvärdet. På så sätt kan du ställa in 1 till 4 toner över det visade noteringsvärdet. Om kapot används, är det inte nödvändigt att ta bort det. Tryck flera gånger på "platt" -knappen beroende på kapotens position.

Hur mycket är en cent?
Avvikelsen av en ton med avseende på närmaste tonen i skalan anges i Cent. 100 Cent är avståndet mellan en ton i skalan och nästa. Om tonen som ska avstämas har en avvikelse på 50 Cent är dess tonhöjd mellan två toner av skalan.

Inställningar

Instrumentmottagaren konfigurerar sina inställningar automatiskt så mycket som möjligt. På detta sätt är instrumentets tuner lätt att använda. Så antalet inställningar hålls till ett minimum. Genom att trycka på knappen "Meny" och välja "Inställningar" kan den mikrofon som ska användas väljas och önskat slag kan konfigureras.
Om mikrofonen inte fungerar direkt så är det möjligt att dina Windows-inställningar inte är konfigurerade som de ska. Windows-skärmen, där du kan ändra mikrofoninställningarna, kan visas genom att klicka på knappen "Windows Microphone Settings".
Navigera till toppen av den här sidan