Nederlands

Disclaimer

 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • 繁體中文
 • Nederlands
 • Nederlands
 • English
 • English
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Deutsch
 • Magyar
 • Italiano
 • 한국어
 • Norsk
 • Polska
 • Português
 • Português
 • Русский
 • Español
 • Svenska

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Toegang tot en gebruik van deze website (hierna 'de Website') is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Deze website wordt uitgegeven door Dirk Wolters (hierna 'de uitgever').

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan de uitgever niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van de uitgever (Dirk Wolters). Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de uitgever of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.
Koppeling naar websites van derden
De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De uitgever aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de uitgever verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de uitgever aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.
Navigeer naar de bovenkant van deze pagina