Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    Användningsregler

Allmänt

Åtkomsten och användning av denna webbsida avgörs av följande regler: Var och en som använder denna webbsida bekräftar godkännandet av alla regler och villkor. Dirk Wolters (utgivaren) är webbsidans redaktör.


Mål

Information som framgår av webbsidan ställs endast i informationssyfte till förfogande. För innehåll och saklighet lämnas, trots största noggrannhet vid sammanställning, inga garantier.


Ansvar

Utgivaren ansvarar inte på något sätt för eventuella skador eller förluster. Det inkluderar även:
- Förlust som uppstår genom användaren/ besökaren av denna webbplats, i samband med den givna
  informationens användnings direkta eller indirekta konsekvenser.
- Förlust genom denna webbsidans länk till andra webbplatser.


Skydd av Idéer (Upphovsrätt)

Denna webbsida är utgivarens egen egendom. Dirk Wolters samtliga texter, design, grafik, logo, ljudtexter, design, grafik, logo, ljud, så som allt annat innehåll, är skyddad genom ägarens licenser och upphovsrätt. Lagring i en auktoriserad databank, publicering och varje form av ändring kräver utgivarens skriftliga godkännande.


Länkar till andra webbsidor

Utgivaren ansvarar ej för länkade webbsidors innehåll, information, mjukvara eller erbjudna tjänster. Hänvisningar genom länkar är endast tänkta som ett stöd för användaren. I detta avseende accepterar utgivaren inte något som helst ansvar eller förpliktelse.


Sekretess

Informationer till utgivaren, behandlas med sekretess såvida inte någon undantagsregel framförs. Inga informationer/data kommer att lämnas vidare till tredje part -såvida det inte förutsätter ett domslut enligt lag.


Rättslig prövning

Alla tvister eller rättsliga steg som uppstår i samband med angivna bestämmelser följer den Nederländska lagen. Eventuella tvistemål vidarebefordras till tingsrätten i Leeuwarden varifrån den vidare domstolsinstansen avgörs.


Bestämmelse tillägg

Utgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering kunna utföra ändringar och kompletteringar av bestämmelser. Ändringar blir omgående giltiga i samband med publicering av denna webbsida. Skulle en eller flera paragrafer inte motsvara allmänna affärsvillkor behåller de övriga sin giltighet.


Villkor E-Mail  Tag kontakt med Dirk's Projects  E-Mail Karta