Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


 
Hämta Professionellstäminstrument för dragspel
Microsoft WindowsApple OS X

Professionellstäminstrument för dragspel


Denna stämapparat är speciellt utvecklad för stämning av instrument med genomslående tungor. P.g.av stämapparatens enastående möjligheter sker en avsevärd påskyndningsprocess av stämandet. T.ex.är det möjligt att mäta svävnigar mellan stämtungor.Med tillsatsmodulen ”Inspelning och rapport” är det möjligt att kunna mäta helheten av ett instrument. Rapporten om detta kan på ett enkelt sätt printas ut.
Professionellstäminstrument för dragspel
$228
Köp
YouTube NederlandsNederlandsEnglishEnglishDeutschFrançaisPolskaРусскийEspañolItalianoSvenskaPortuguêsPortuguês中国的

Professionellstäminstrument för dragspel


Ladda ner manualen i en PDF tryckversion

 

 

 

 

 

Handbok

 

 

 


 

1.      Dirks Akkordeon tuner

Stämapparaten utvecklades för stämning av dragspel och liknande "free-reed" (fritungor) instrument

t.ex. Diatoniska dragspel, Konzertina, Bandoneon, Munspel, Melodika. Dirks Tuner är avsedd för

Fackmän och erfarna instrumentstämare. Eftersom det skapats en bra inblick i självaste stämningsprocessen ägnar sig denna stämapparat även alldeles utmärkt för nybörjare.

 

Tunerns enastående möjligheter förenklar och påskyndar självaste stämningsprocessen avsevärd.

Stäminstrumentet har ett stort ljudomfång – från E0 till C9 och en noggrannhet på mindre än 0.05HZ

vid ljudhändelse av 20 sek. Tunern är kapabel att analysera upp till tre stämtungor samtidigt.

I och med det kan stämningen av ett dragspel avgöras utan nödvändigheten att behöva spärra stämtungorna och – utan att behöva öppna dragspelshuset. Stämningens befintliga frekvenser och deras inverkan på varandra, såväl som dragspelshusets blir då analyserad.

På detta sätt är det mycket enklare att kunna identifiera en felaktig stämning. Tunern mäter även de

Frekvenser som uppstår vid samtidigt tre klingande stämtungor. Dessa visas i Cent eller Hertz. En mätning av de enskilda stämtungornas svävning kan inte tillräcklig nog ge ett tillfredställande resultat,

Men vid mätning av två tungor samtidigt uppnår man dock en tillräcklig noggrannhet. I kapitlet 25 hittar du en detaljerad information beträffande tunerns noggrannhet. Dragspelets svävningsfrekvenser jämförs i svävningstabellen (borde vara värdet) där börvärdet per ton framgår. En sådan svävningstabell kan på ett enkelt och snabb sätt framställas genom ifyllandet av en ”mask” i tunerna.

 

Tunern kan komplimenteras med en modul som kan spela in och lagra dragspelets alla toner för att sedan kunna skapa en rapport. Rapporten redovisar stämningstillståndet av stämtungorna på en överskådlig tabell. Efter att dragspelet tagits isär är det nu möjligt att korrigera de ostämda tungorna med hjälp av ett stämbord och den av modulen framställda rapporten. Stämtungor som utanför dragspelshuset ändrat sin frekvens återfår den rätta frekvensen efter att ha blivit placerad i dragspelshuset igen. Rapporten printas ut och bifogas dragspelet som ett bevis på utförd arbete. Det är även möjligt att kunna kontrollera ackord (tre stämtungor) och oktaver! (två eller tre tungor i flera oktaver)

 

Förutom de nämnda grundläggande funktionerna har tunern många fler tillsatsfunktioner som.

-          Fullskärmsvisning

-          Frysfunktioner för att bekväm kunna läsa av siffror och Diagramm.

-          Ljudåtergivning via ljudkort

-          Automatiskt eller manuellt urval av de tonerna som skall kontrolleras.

-          Automatiskt korrektur av möjliga fel i frågan om ljudkortets noggrannhet.

-          Automatiskt reducering av brus och bakgrundsljud.

 

Tunern fungerar på PC eller Labtop med Windoswsystem och arbetar med inbyggd eller extern mikrofon.


 

Innehåll

 

1.         Dirks Akkordeon tuner 2

2.         Testversionen. 4

3.         Kompletteringsmoduler 4

4.         Glossar 5

5.         Urval och placering av Mikrofon. 7

6.         Att komma igång. 9

7.         Stämning. 11

8.         Ingångssignal 15

9.         Blockdiagramm.. 15

10.        Upptäckt not 15

11.        Frekvensspektret av upptäckt not 16

12.        Stämtungans felaktiga stämning. 16

13.        Manuell urval av noten som skall analyseras. 17

14.        Analysering av lång ljudhändelse. 17

15.        Uppspelning av toner 18

16.        Transponera. 18

17.        Figurering av kammerton A4. 18

18.        Analysera ackord. 19

19.        Analysera Oktav. 20

20.        Inställningar 22

21.        Svävningstabeller 25

22.        Stämma dragspel 32

23.        Stämma dragspel med modulen "record and report" 33

24.        Förminskning av störande ljud och noggrannhet 40

25.        Stämapparatens noggrannhet 41

26.        Hertz und Cent 42

27.        Svävning. 43

28.        Liksvävande temperatur 44

29.        Åskådliggörandet av fönster 45

30.        Åskådliggörande av knappar 46

31.        Genvägar och "Klicks" 47

32.        Tonernas frekvenstabell 48

33.        Systemkrav. 51


 

2.      Testversionen

 

Testversionen ger ett perspektiv över stämapparatens möjligheter. Med denna version kan endast en del av tonskalans toner analyseras. Följande noter stödjas: E0 F0 G#0 A0 C1 C#1 E1 F1 G#1 A1 C2 C#2 E2 F2 G#2 A2 C3 C#3 E3 F3 G#3 A3 C4 C#4 E4 F4 G#4 A4 C5 C#5 E5 F5 G#5 A5 C6 C#6 E6 F6 G#6 A6 C7 C#7 E7 F7 G#7 A7 C8 C#8 E8 F8 G#8 A8 C9

 

 

3.      Kompletteringsmoduler

Stämapparaten kan kompletteras med tillsatsmoduler. Dessa moduler utvidgar funktionaliteten. För närvarande finns det endast en modul. Denna modul tillägger möjligheten att spela in och lagra dragspelets alla toner för att sedan skapa en rapport. Angående nyare tillsatsmoduler besök vår webbsida:

 

http://www.dirksprojects.nl


 

4.      Glossar

 

•  Frequenz (frequency)
Antalet svävningar pro sek per ton (Tonhöjd)

•  Klang (sound)
Klangfärg som det mänskliga örat fångar upp

•  Ton (tone)
Ljudhändelse med en konstant tonhöjd

 

•  Not (note)
En tons framställning med en specifik tonhöjd i ett visst läge.

 

•  Tonskala (scale)
Stigande eller fallande följd av toner i en bestämd ordningsföljd.

 

•  Tonhöjd (pitch)
Frekvensen av en ton. (grundfrekvens)

 

•  Grundton (fundamental tone)
den uppfattade tonhöjden av klangen i dess grundton. Grundtonen är tonernas lägsta ton som klangen bygger på.

 

•  Överton (overtone)
en ton in en Klang med en högre frekvens som grundtonens. En klangs övertoner är många av grundtonens frekvens.

 

•  Svävning (beating)
Klangens svävning när två toner med liten frekvensskillnad ljuder samtidigt.

 

•  Intervall (interval)
Tonhöjdens skillnad mellan två noter.

 

•  Halvton (semitone)
den minsta musikaliska intervallen som används i västerländsk musik. En oktav består av tolv halvtoner. Vid en liksvävande stämning är alla avstånd mellan halvtonerna lika stora, Hos ett piano är intervallen mellan de efter varandra följande vita tangenterna en halvton såvida det inte finns en svart tangent mellan dessa. Om det existerar en svart tangent mellan de två vita, består intervallen mellan de två vita tangenterna av två halvtoner. Då är intervallen mellan en vita och svarta tangenten en halvton. Intervallen mellan en not och samma kryss not ( t.ex. C och C# ) är alltid en halvton.

 

•  Oktav (octave)
Avståndet mellan två toner varpå den andra tonens frekvens är dubbelt så mycket som den förstas ton. 1 Oktave = 12 Halvtoner

 

•  Stämning (temperament)


Frekvensernas avstämd het av den oavbrutna tonföljden. I den västerländska musiken är den liksvävande stämningen den populäraste. Andra stämningar är t.ex. den rena stämningen, den pythagoreiska, medeltonsstämning, den vältempererade stämning och den 31 liksvävande stämning.

 

•  Kromatisk tonskala (chromatic scale)
en kromatisk tonskala är en tonskala bestående av oktavens alla tolv halvtoner. c – c# – d – d# – e – f – f# – g – g# – a – a# – b (de vita och svarta tangenterna av ett piano))

 

•  Halvton och heltonssteg (half-tone and whole-tone steps)
Ett halvtonsteg är en intervall av en halvton som intervallen mellan två efter varandra följande tangenter av ett piano utan att det finns en svart tangent däremellan. Ett heltonssteg är en intervall av två halvtoner t.ex. ett pianos två efter varandra följande vita tangenter där det finns en svart tangent emellan.

  

 •Diatonisk tonskala (diatonic scale)
en diatonisk tonskala är en tonskala med helton och halvtonsteg:
C-Dur: c – d – e – f – g – a – h (de vita tangenterna hos ett piano eller det diatoniska dragspelet)
C-Moll: c – d – eb – f – g – ab – bb

 

•  Växeltonig (bisonoric)
Begreppet "växeltonig" används, då tangenten av ett dragspelsliknande instrument framkallar olika toner beroende på tryck eller drag, T.ex: Bandoneon, diatonisk dragspel, munspel.

 

•  Hertz (hertz)
Frekvensen måttenhet.
1 Hz = 1 Hel svävning per sekund.

•  Cent (cent)
logaritmiskt måttenhet för frekvensskillnaden mellan två toner i en tonskala.
1200 Cent = 1 Oktav
100 Cent = Avståndet mellan två på varandra följande halvtoner i en liksvävande stämning.

 

•  Frekvensspektrum (frequency spectrum)
Klangens alla befintliga frekvenser. Frekvensspektret kann framställas i ett diagram werden.

•  Stämbord (tuning table)
ett speciellt bord, avsett för stämning av stämtungor.

5.      Urval och placering av Mikrofon

 

Mikrofones kvalitet.

För stämapparaten är endast tonens frekvens avgörande. Ljudets volym är irrelevant. Mikrofonens kvalitet spelar en sekundär roll. Avgörande är endast frekvensen. I princip duger alla gängse mikrofontyper.

 

Intern eller extern Mikrofon.

Ett i en Lab-top inbyggd Mikrofon fungerar bra men det registrerar mera brus än en externt Mikrofon. Chassit av en Laptop fångar upp ljud och skakningar som mikrofonen registrerar. Även Kylfläkten kan bli en källa till störande ljud. De flesta av dessa ljud dämpas av Stämappraten, därmed möjliggörs ett ändå tillräckligt bra resultat. Den inbyggda mikrofonens nackdel är dock den näst intill omöjliga situationen att positionera det på dragspelets högra sida. Ett extern Mikrofon underlättar detta avsevärd.

 

Dynamiskt eller Kondensatormikrofon

Mikrofoner indelas i två grupper: dynamiska och kondensatormikrofoner. Dessutom finns det även andra typer: (electret, c-ducer, pzm, Kristall, piëzo), dessa är dock sällan förekommande.

 

 

 

 

Dynamiska Mikrofoner und Klinker-Plugg

 

 

 

 

Kondensatormikrofoner, Förförstärkare och XLR Plugg

 

 

 

En dynamisk Mikrofon består av en Membran med spola placerad i ett magnetfält. Ljuden får membranerna i ett magnetfält att börja svinga. Därigenom uppstår en elektrisk spänning. Denna mikrofontyp behöver ingen förförstärkare och därför inte heller en strömförsörjning. Den kan kopplas direkt till ljudkortet och är oftast försedd med en stickplugg.

 

Ett Kondensatormikrofon består av en ledande Membran placerad nära en konduktiv platta. Det skapas en kondensator vars kapacitet är beroende av membranen. Ljuden får Membranen att sväva/svänga varpå kondensatorns kapacitet ändras. Med hjälp av elektrisk spänning som lagts till kondensatorn kan dennes och därmed ljudsignalens utvärderas. Denna spänning kallas fantom-matning vars framställning kräver en speciell förförstärkare. Denna mikrofon typ kan inte kopplas direkt till ljudkortet och är oftast försedd med ett så kallad XLR Plugg.

Dynamiska mikrofoner är relativt prisvärda och kan kopplas direkt till ljudkortet. Kondensatormikrofoner är dyra och förutsätter en förförstärkare med fantommatning. Kondensators goda ljudkvalité har ingen påverkan på stämapparatens noggrannhet. Apparaten arbetar utmärkt med bägge typer men av nyss nämnda skäl är en dynamisk mikrofon att föredra.

 

Mikrofonen placering

Mikrofonen placering spelar en avgörande roll för kvaliteten av mätresultatet. Placera mikrofonen alltid på den sida som skall analyseras. Diskantsida – höger om instrumentet. Basen – vänster om instrumentet. Om dragspelets stämstockar avlägsnas för justering på stämbord, skall mikrofonen placeras på ett sådant sätt att den kan uppfatta alla stämtungorna med samma ljudnivå. Om två stämtungor avger ljudet samtidigt och med identisk volym, men mikrofonen är felplacerad, finns det risk att den ena tungan skiljer sig i ljudnivån från den andra – vad som påverkar mätresultatet negativt.

 

Avståndet mellan dragspel och mikrofon. Je närmare mikrofonen placeras dragspelet, desto mindre är risken för störande ljud från omgivningen. De bästa mätresultat uppnås vid ett avstånd på 50 cm eller mindre.

 

Digitaleffekter

Somliga mikrofoner levereras med software och drivare som förändrar ljudsignaler med hjälp av digitala effekter som t.ex. eko, brusreducering, brummfilter, stereoband osv. Dessa effekter förändrar ingångssignalen och förhindrar stämapparatens klanderfria funktion. Stäng av alla dess effekter! Mikrofoninställningar: "boost", "sensitivity", "volume", "gain" und "balance" utgör inte några problem.

 

Slutsats:

I praktiken fungerar en enkel dynamisk mikrofon ansluten till ljudkortet alldeles utmärkt. Frekvensomfånget av prisvärda mikrofoner är ofta okänd, särskild när det gäller de låga toner. En kvalitativt bättre dynamisk mikrofon ger bättre resultat. De mycket dyrare kondensatormikrofonerna är användbara men ger inget bättre resultat. Digitala effekter av div. mikrofonernas software skall stängas av.


 

6.      Att komma igång

 

Tips

Rör man muspekaren ett ögonblick över en knapp eller ett fönster av programmet, visas en så kallad Tooltip. Tooltip är ett litet textfönster med en beskrivning av just den knappen eller fönstrets funktion.

 

Att välja ingångskanal

 

För att kunna använda stämapparaten är det nödvändig att bestämma önskad ingångskanal så att konfigurering av denne kann utföras. För det mesta är det Mikrofoningången. Av den anledning visas konfigurationsskärmen vid starten av stämapparaten.

 

 

Der linke Teil des Konfigurationsbildschirms oben ist für die Auswahl und die Konfiguration des Eingangskanals wichtig. Mit "select the recording device" wählen Sie die Soundkarte aus. Die verschiedenen Eingangskanäle der ausgewählten Soundkarte werden am "select the sound input in the recording device" aufgelistet. Hier wählen Sie den zu verwendenden Eingangskanal aus.

 

Die Empfindlichkeit des Eingangskanals wird mit dem "Sensitivity"-Regler eingestellt. Das aktuelle Signal des ausgewählten Eingangskanals wird unten in einem Diagramm angezeigt. Das Stimmgerät funktioniert gut, wenn das Eingangssignal möglichst stark ist. Jedoch um Verzerrungen zu vermeiden sollte das Signal den oberen bzw. den unteren Rand des Diagramms nicht erreichen. Die Signalstärke kann mit dem "Sensitivity"-Regler eingestellt werden. Wenn ein Mikrofon ausgewählt wird dessen Signal zu schwach ist, kann die Checkbox "Microphone boost" eingeschaltet werden, um das Signal zu verstärken.

 

Die Balance eines Stereo-Eingangskanals wird mit dem "Balance"-Regler eingestellt. In den meisten Fällen muss die Balance auf die mittlere Position eingestellt werden.

 

Das Tasten "Windows Recording Control for the selected device" öffnet den Klanginput-Konfigurations-Schirm von Windows. Dieser Schirm wird normalerweise nicht benötigt.

 

50 oder 60Hz Brummen im Klangsignal kann herausgefiltert werden, indem man die Checkbox vor "hum filters" einschaltet. Solch ein Brummen wird im Allgemeinen durch das Netzteil des Computers verursacht, das durch das Mikrofon übertragen wird. Das Stimmgerät könnte das Brummen (falls die Brummfilter abgeschaltet sind), als G1 (49Hz), A#1 (58,27Hz) oder B1 (61,74Hz) interpretieren.

 


 

7.      Stämning

 

Skapa dig den ostörd omgivning

Stämapparaten förhindrar störande bakgrundsljud. I praktiken är det dock omöjligt, att ett i bakgrund spelande dragspel skilja från det som skall testas. De toner som skall bearbetas måste återge ett starkare ljud än bakgrundens. Bakgrundsljud inverkar stämapparatens hastighet negativ. De bästa resultat uppnås i en ostörd omgivning med minimala bakgrundsljud.

 

Invänta initialiseringen

Starta Stämapparaten och vänta tills texten "Initializing" försvinner. Kort tid efter starten tar det ca 5 sekunder att analysera bakgrundsljud. Spelas under den tiden en ton, tolkas den som bakgrundsljud och blir då inte igenkänd. Om så sker behöver du vänta fem sekunder och sen spela tonen igen.

 

 

 

Noter, Oktav eller ackord

Med tangenterna: "Octaves" und "Chords" bestämmer du vad du vill stämma: enskilda toner (inga tangenter används), Oktav ("Octaves"-tangenten aktiveras) eller ackord ("Chords"-tangenten aktiveras).

 

Val av antalet stämtungor

Det korrekta antalet stämtungor pro ton ställs in med "Reeds"-tangenten. Talet skall motsvara stämtungornas antal vid samtidig klang. Om stämtungornas klang är fler än det som är vald, känner stämapparaten endast den högst ljudande igen. Visaren pendlar då, - än mellan den ena - och än mellan den andra stämtungan och en riktig avläsning kan då inte ske. Ljuder det mindre stämtungor än det som valdes, finns det risk att stämapparaten tolkar ett förekommande bakgrundsljud som en ton. Detta förekommer dock sällan och utgör inte något problem förutom en svårtolkad avläsning.

 

 

Påbörjandet av tonen som skall stämmas

Tonen som skall stämmas måste spelas med konstant tryck tills den röda texten "Lock" visas. Stämtungans tonhöjd ändrar sig något beroende på trycket. Ökas trycket utvidgas stämtungan. Detta leder till en förminskning av tonhöjden. Därför är det av betydelse att, vid stämning, alltid använda ett identiskt tryck. När tonen uppnådd ett tillräckligt konstant tryck visas en röd text. "Lock". Stämapparaten hoppar då inte till en annan ton så länge den aktuella spelas.

 

 

 

Spela inte tonen för länge

Stämapparaten raderar långa bakgrundsljud av samma natur t.ex. en Kylfläkt. Om tonen som skall stämmas spelas för länga (ca 30 sek) tolkar apparaten den som ett bakgrundsljud och raderar denna. Om så sker- behöver du bryta med ungefär 5 sek innan du börjar spela på nytt.

 

Kontroll av ljudstyrkan

Är ljudstyrkan för hög deformeras ingångssignalen. Stämapparaten arbetar då inte längre korrekt. Vid regelbundet förekommande av detta behöver du ändra inställningar i skärmen för konfiguration (Menu - Settings) Minska då ingångskänsligheten med ("Sensitivity" - reglatet). Stämapparaten övervakar ljudets styrka och visar i detta fall, så fort ljudet blir för högt, en röd blinkande text: "input signal too strong!"

 

 

 

Kontroll av upptäckt not

Stämapparaten visar den upptäckta Notens benämning. Notens oktav visas på den nedre Noten om höger. Kammartonen A med 440 Hz är i oktav 4 och visas som A4.

 

 

 

Stäm felens numeriska avläsning

De kontrollerade stämtungornas fel visas av stämapparaten i numerisk form. Stämfel kan då i avseende om frekvens och tonskalans toner beräknas. Stämtungorna måste stämmas på så vis; att de upptäckta stäm fel blir identiskt med de "borde vara" värden. De rörliga röda visare visar då samma numeriska värden.

 

Stäm fel i avseende av "borde vara" värdet kan även beräknas via en svävningstabell. Stämtungorna måste då vara så pass avstämda med varandra att alla upptäckta stäm fel visar noll. I kapitelt 21 förklaras användningen av tabellen. Metoden för beräkning av stäm fel som skall användas ställs in i konfigurationsskärmen (Menu - Settings).

 

 

 

Att läsa stäm fel med rörlig visare

De fastställda stäm fel visas av stämapparaten även med en rörlig röd visare. Denna indikering beräknas alltid i avseendet den exakta frekvensen av tonskalans toner. Skalans utslag sträcker sig från: Cent 50 för låg - till Cent 50 för hög. Detta motsvarar området av en halvton. Stämtungorna måste stämmas så, att de befintliga stäm fel justeras till "borde vara" värdet. I det här fallet är det inte möjligt att beräkna stäm felets "bör vara" värdet med hjälp av en svävningstabell. Stämtungornas absoluta frekvens kan visas i textrutan (i Hertz). Med frekvenstangenten stämapparatens nedre del påslås eller avslås denna indikering.

 

 

 

Att avläsa svävningen

Stämtungornas svävning visas av stämapparaten i numerisk form. Hz/Cent-tangenten skiftar framställningen mellan Hertz och Cent.

 

 

 

 

Att "frysa" stämapparaten

För att kunna läsa diagrammet i lugn och ro är det möjligt att "frysa" stämapparaten. Diagrammet förändras då inte längre. "Frysning" sker genom aktivering av mellanslags-tangenten.

 

 

 

 

Fullskärmsvisning

För att bekvämt kunna läsa av stämapparatens alla värden och diagram finns möjlighet till fullskärmsvisning.

 

 


 

8.       Ingångssignal

Ljudsignalen som stämapparaten använder sig av visas med hjälp av grafik i apparatens övre, vänstra sidofält. Signalens amplitude visar ingångssignalens styrka. Om signalen skulle vara för kraftig för att passa in i fönstret skulle en förhöjning av amplituden inte visas - detta för att vågens form alltid skall passa in i fönstret. I detta fönster visas även ingångssignalens namn, som valdes i inställning (Menu - Settings). Använd dig av detta fönster för att kontrollera om det finns en befintlig ingångssignal.

 

 

 

9.       Blockdiagramm

Blockdiagrammet framställer en grafik på frekvensernas amplituder (grund och övertoner). Av de noter som skall kontrolleras. (E0 - C9) Blockdiagrammen tillsammans visar ljudhändelsens övertonstruktur. Varje enskild vertikala blå block representerar amplituden av gällande överton. Ju starkare övertonen är i ingångssignalen, desto längre/högre är blocket. Om blocket skulle bli för långt för att passa in i fönstret sker en justering automatiskt. Detta för att kunna behålla övertonernas relativa ljudstyrka sinns emellan. Bakgrundsljudens amplituder visas i form av horisontella gröna streck. Når ett blå block det gröna strecket, uppfattar stämapparaten blocket som en driftsignal. Noten/tonen som skall stämmas baserar på stämapparaten urval av driftsignalens lägsta överton (grundton). Den valda Noten/ton markeras med en mörkgrön bakgrund. Vid stämning av ackord eller oktaver sker urvalet av flera noter tillsammans.

 

 

 

10.  Upptäckt not

Upptäckt not visas i apparatens ”not” fönster som bokstav med oktav tal. Tonskalans toner "bör vara" frekvens visas i det övre fönstret i det vänstra hörnet. Detta är INTE den fastställda frekvensen! Nedanför frekvensen visas om tonen blivit automatiskt eller manuellt vald. Konfigurerad frekvens för A4 visas i det övre fönstrets högra hörn. Grundinställning för A4 är 440.0 Hz. I fallet av noternas transponering framgår det av fönstrets understa sida.

 

 

 

11.  Frekvensspektret av upptäckt not

Noterna i blockdiagrammets blåa vertikala bjälkar visar endast en liten del av ingångssignalens frekvensspektret. Stämapparaturen utvidgar en ljudhändelses frekvensvisning som då visas i grafikform i frekvensspektrets fönster. Den horisontella axeln visar frekvensen och de vertikala - amplituden av frekvenserna. Den röda linjen visar den upptäckta tonens frekvens. De röda linjernas slutpunkter övergår till en vit linje. Dessa vita linjer visar en del av den intilliggande tonen/not. Den röda linjens toppar visar stämtungornas enstaka frekvenser. Avståndet mellan två toppar föreställer svävningens frekvens. Apparaturen upptäcker den röda linjens toppar och markerar dessa med vertikala blå streck. Det visas inte fler toppar än antalet konfigurerade stämtungor. Antalet av de inställda stämtungorna visas i fönstrets nedre del i det högra hörnet. Den vertikala mörkgröna linjen visar "bör" frekvensen av tonskalans registrerade not. De vertikala ljusgröna linjerna visar avvikelsen av det begärda värdet -baserad på svävningstabellen. Avståndet mellan den blåa och gröna linjen visar stämtungans faktiska stäm fel. Vad som blir analyserad - toner, ackord eller oktaver - framgår i fönstrets nedre hörn på den vänstra sidan. Den av ljudkortets kalibrerade korrekturfaktor av frekvensen visas i fönstrets högra hörn.

 

 

 

 

 

12.  Stämtungans felaktiga stämning

Stämtungornas stäm- fel redovisas med den röda visaren. Svävningen beräknas och visas numerisk. Kapitlet 7 ger en förklaring i frågan om att läsa av stäm- fel och svävning.

 

 

 

 

13. Manuell urval av noten som skall analyseras

Vid aktivering av "auto" - tangenten väljer stämapparaturen automatiskt den ton/not som skall analyseras. Aktiveras inte tangenten, väljer man den tilltänkta noten manuellt. Tonen som skall stämmas väljer man med hjälp av de fyra tangenterna "- Not +" ock "- Oktav +". Även tangentens vänster och höger pil ger denna möjlighet. Den valda tonen visas i blockdiagrammet med en markerad grön bakgrund.

 

Det manuella urvalet av not kan bl.a. gagna följande situationer:

-          Vid automatiskt urval väljer stämapparaturen ingångssignalens grundton. Den manuella funktionen möjliggör analysen även av andra toner (t.ex. en överton).

-          I det manuella tillståndet ökas stämapparatens känslighet. Detta ger möjlighet till test av svagare toner.

-          I inställnings menyn (Menu - Settings) finns möjlighet till konfigurering av en mera kontinuerlig mätning - även då det inte finns en stödsignal. I det fallet kan även mycket långa toner analyseras.

-          Om det i automatmodus förekommer många störande bakgrundsljud kan det inträffa att stämapparaten ibland inte väljer den rätta tonen.

 

 

 

14.  Analysering av lång ljudhändelse

Efter ca 30 sekunder klassificerar stämapparaten långa ljudhändelse som bakgrundsljud. Dessa toner blir då inte längre automatiskt vald. I fönstret Inställningar (Menu-Settings) väljer man om stämapparaten, i det manuella läget, skall utföra en kontinuerlig analys - även utan stödsignal. På det sättet är det möjligt att analysera långa ljudhändelse och andra bakgrundsljud.

 

15. Uppspelning av toner

I det manuella läget kan stämapparaten återge toner via ljudkortet. Trycks "Soundknappen" spelas den valda tonen i 10 sekunder. Stäminstrumentet korrigerar tonens frekvens med hjälp av sin kalibrering som redan genomförds. Av denna anledning är tonen inte beroende av ljudkortets frekvensnoggrannhet. Den producerade tonen är en sinus våg. Ljudets volym är beroende av tonens höjd och även i stark grad av högtalarens frekvensgång. Utan bashögtalare är de låga tonerna (nedanför C3) inte alltid hörbar.

 

Uppspelning av toner kommer till användning om man vill testa stämning "efter gehör". Det är även en snabb funktionstest för kontroll av stämapparaten.

 

 

 

16. Transponera

För att stämma instrument i en annan tonart än "standard C" väljer man tangenten "- Trans +". Med denna tangent transponeras stämningen till en annan tonart. Utöver detta visas i fönstrets nedre kant, (det som visar notens benämning) i vilken riktning transponering sker. "C => C#" betyder att ett av stämapparatens fastställd C# visas som C. Alla därpå följande toner transponeras i proportion till detta. Transponeringens funktion fungerar endast vid test av enskilda toner.

 

 

 

17. Figurering av kammerton A4

Vill man stämma ett instrument till en annan kammertonfrekvens än A=440Hz används stäminstrumentets skjutreglage. Reglaget finns på stämapparatens högra sida. Med detta reglaget är det möjligt att justera A4 frekvensen mellan 430 och 450 Hz i steg om 1Hz. Alla ytterligare toner ändrar sig proportionellt till förhållandet. Om nödvändigheten uppstår, att justera frekvensen till ännu större bredd, finns denna möjlighet med hjälp av transponeringsfunktionen. "A4 frekvensen" kan då ändras till en eller flera halvtoner. Kapitlet 16 ger ytterligare information om det. Genom att dubbelklicka på skjutreglage ställs frekvensstandarden på 440Hz in. Den aktuella tonhöjden (frekvens) av A4 visas i fönstret, ovan- på höger sida.

 

Medans inspelning av toner med rekord-tangenten pågår,är det inte möjligt att ändra kammertonen A4's frekvens.För att kunna jämföra de inspelade toner/noter är der nödvändig att A4 frekvensen är den samma.

 

 

 

18.  Analysera ackord

Stäminstrumentet har kapacitet att analysera ackord som består av maximal 3 noter. Dessa tre noter analyseras samtidigt. På det sättet kan stämapparaten visa ackordens namn: Dm, A,Fsus2 eller Edim. Stämapparaten mäter ackord när tangenten ”Chord” på stämapparatens nedre del aktiveras.

 

Stämapparaten väljer ackordens tre toner med hjälp av ingångssignalen och markerar dessa i balkdiagrammet med mörkgrön bakgrund. Ackordets namn visas i not- fönstret. Fönstret för frekvensspektret delas upp i tre delar, så, att alla tre noter kan visas. Kapitel 9 beskriver balkdiagrammet. Kapitel 11 beskriver fönstret för frekvensspektret.

 

 

 

De tre stämtungornas upptäckta stäm-fel visas numerisk medels den röda visaren. Tonernas namn, i ett ackord, visas med mörkgrön färg tillsammans med de numeriska stäm-fel. Stäm-fel beräknas i avseendet på den inom tonskalans exakta "skall vara" frekvens. Fönsterskalan och dess röda angivelse sträcker sig från 30 cent för låg - till 30 cent för hög. Stämtungornas absoluta frekvenser visas i textrutorna som Hz. Påslagning eller avstängning av textrutorna görs med "frekvens"-tangenten i stämapparatens nedre fält.

 

 

 

19.  Analysera Oktav

Stämapparaten är kapabel att kunna analysera två eller tre toner, som ligger en oktav från varandra i ett enda moment. Oktaver måste vara i löpande följd. Att hoppa över oktaver är inte möjligt. Om oktaver inte förhåller sig i löpande följd kan man kontrollera tonerna via det manuella urvalet. (se kapitel 13) Stäminstrumentet identifierar Oktaven när "oktav-tangenten" i apparatens nedre kant aktiveras.

 

Med "Reed"-tangenten i den nedre kanten bestäms om 2 eller 3 noter skall analyseras samtidig. Antalet av valda noter visas i frekvensspektrets nedra högra hörn. Stämapparaten väljer noterna i de efter varandra följande oktaver medels ingångssignalen och markerar dessa i blockdiagrammet med mörkgrön bakgrund. De lägsta noternas namn och oktavtalet visas i not fönstret. Frekvensspektrets fönster delas upp i tre delar för att möjliggöra en grafisk skildring av tonernas frekvenser. Kapitel 9 beskriver blockdiagrammet. Kapitel 11 fönstret av frekvensspektret.

 

 

 

 

De tre stämtungornas upptäckta stäm-fel visas numerisk medels den röda visaren. Tonernas namn, i ett ackord, visas med mörkgrön färg tillsammans med de numeriska stäm-fel. Stäm-fel beräknas i avseendet på den inom tonskalans exakta "skall vara" frekvens. Fönsterskalan och dess röda angivelse sträcker sig från 30 cent för låg - till 30 cent för hög. Stämtungornas absoluta frekvenser visas i textrutorna som Hz. Påslagning eller avstängning av textrutorna görs med "frekvens"-tangenten i stämapparatens nedre fält.

 

Vid noter som sträcker sig över flera oktaver lokaliseras den svävning som förekommer mellan den lägre och högre oktavens övertoner. Stämapparaten upptäcker svävningen och ger en angivelse om den i Hz eller Cent. Hz/cent-tangenten i stämapparatens övre kant skiftar mellan Hertz och Cent. Vid inställning av cent beräknas svävningen i hänseende till den övre oktaven.

 

 


 

20.  Inställningar

Genom aktivering med meny-tangenten, på stämapparatens nedre del, öppnas inställnings-menyn. Menyn visas i stämapparatens övre vänstra hörn där det skall väljas; Option-Settings. Inställnings-menyn kan även öppnas om ingångssignalens fönster aktiveras.

 

 

 

 

Val av ingångskanal

För konfigurering och val av ingångskanal är inställnings-menyns vänstra, nedre del, av betydelse. Kapitel 6 beskriver hur man väljer och konfigurerar önskad ingångskanal.

 

En beståndsdel av "Windows Mixer" är "Windows Recording Control"- det är den delen i Windows där man väljer och ställer in ingångskanalen. Stämapparatens inställningsmenyn har samma funktion. Av denna anledning är speciella Windows-inställningar inte nödvändig. Genom att trycka "Windows Recording Control for the selected device" öppnas Windows inställningsmenyn för det aktuella ljudkortet.

 

Huvudskärmens val av bild

I det högra hörnet under: "select the main screen image" visas det instrument som valdes i stämapparatens huvudskärm.

 

Hur man fastställer felaktig stämning

På den högra sidas mitt under: "select how to display the error values" väljer man hur framtagning av stämtungornas felaktiga stämning skall ske. Det finns två optioner:

 

1.       "Display error values with respect to the straight pitch from the scale".
Med denna option kommer stämtungans felaktiga stämning i hänseende till tonens "bör vara" frekvens-inom tonskalan- beräknas. Med det menas; att stämtungans felaktighet som av stämapparaten visas, måste bli lika som det angivna "bör vara" värdet.

2.       "Display error values with respect to the desired pitch from the beating list".
Med denna option beräknas stämtungans stäm-fel i förhållandet till svävningstabellens "bör vara" värdet. Det betyder, att de stämfel som stämapparaten visar, behöver bli noll.

 

Stänga av Tooltips

Rörs muspekaren i stämapparaten ett kort ögonblick över ett fönster eller knapp visas ett så kallad Tooltip. Det är ett litet textfönster med en förklaring i hänseendet till fönstret eller knappen. Dessa hjälptexter lämnar viktiga informationer kring stäminstrumentets funktion och är därmed till stor nytta. Dessa "Tooltips" kan dock vara störande eftersom de döljer en del av stämapparaten. Aktiveras inställningen "Disable large tool tips" på stämapparatens mitt - på högersida, så stängs dessa Tooltip's av.

 

Kontinuerlig aktualisering i manuellt läge

Fastställda värden och diagram aktualiseras då stämapparaten upptäcker en stödsignal. Bakgrundsljud beaktas inte. Långa stödsignaler (ca 30 sekunder) tolkas som störande ljud. Det är därför ej möjlig att kunna analysera långvariga ljudhändelse. Tack vare inställning "Update continuously in manual note detection mode" på stämapparatens högra sida förnyar stäminstrumentet de fastställda värden och diagram oavbrutet då den befinner sig i manuellt läge. Befinner sig stäminstrumentet i inspelningsläge är den oavbrutna uppdateringen ur funktion. Kapitel 16 beskriver analysering av långa toner. Kapitel 14 beskriver analysering av långa toner.

 

Stoppa uppdatering efter att tonen klingat av

När en fastställd ton klingat av fortsätter stämapparaten likväl med uppdatering av de upptäckta värden och diagrammet. Genom inställning "Stopp updating after lock" på den högra sidan stoppar apparaten aktualiseringen efter att tonen klingat av.

 

"Bör vara" svävningars tabeller

Stämapparaten kan behandla svävningstabeller. Det är en lista med de "bör vara" värden per ton/not. Genom att trycka på "Edit desired beating values…" i nedre högra hörn öppnas skärmbilden där svävningstabellen förfärdigas, kontrolleras, laddas och lagras. Der Text über dieser Taste zeigt die aktuell ausgewählte Schwebungstabelle. Texten över knappen visar den utvalda svävningstabellen. I kapitel 21 förklaras hanteringen av en svävningstabell.

 


21.  Svävningstabeller

I allmänhet har dragspel flera stämtungor (fler körig) pro ton. Körernas stämtungor är stämda med små differenser mot varandra. På det sättet uppnår man en karikaristikt svävning. Graden av stämtungornas "ostämd het"- deras samtidiga samklang -(kör) bestämmer svävningsfrekvensen. (beating). Varje not/ton har en olikartat svävningsfrekvens. Hos de övre tonerna är svävningsfrekvensen i allmänhet högre (i HZ). Svävningsfrekvensens förlopp kring dragspelets ljudomfång är olika, beroende på dragspelets typ och lagras i så kallade svävningstabeller. Varje dragspels-typ har sin egen genuina svävningstabell. Stämapparaten kan producera dessa tabeller. Stäminstrumentet visar, för tonen som skall stämmas, vilken svävning stämtungans ton borde ha. En fel stämd stämtunga, i förhållandet till det värdet den borde ha, påvisas i svävningstabellen. Kapitel 20, avsats " hur stäm-fel upptäcks "beskriver detta.

 

Befintliga stäm-fel i förhållande till det av svävningstabellen angivna "skall vara" värdet

Exemplet nedan visar stämapparatens fastställda stäm-fel i förhållande till svävningstabellens "skall vara" värden. Stäminstrumentet läser av de värden som skall gälla för just den stämtungans ton/not som skall kontrolleras ur en svävningstabell. De "rätta" värden är de mörkgröna i nedre delen av fönstret. De vita visar fel- värdet av av den aktuell gällande ton/not. I det här fallet är det fastställda värdet för 1 stämtunga -14.9 Cent.(grön) Det vita värdet + 2.0 Cent visar att stämtungan klingar med 2.0 Cent för hög. Detta befintliga värde i förhållande till tonskalans exakta värde är således: -14.9 + 2.0 = 12.9 Cent. Den röda pekaren nedanför visar alltid stämtungornas stäm-fel i förhållandet till tonskalans "bör vara" värde. I det här fallet visar den vänstra pekaren på ca -12.9 Cent. Stämtungan har då en "bör vara" stämning (enl. svävningstabellen) när den vita siffran visar noll. Detta gäller för varje stämtunga och varje ton.


 

 

Den fastställda svävningen i förhållandet till "skall vara" svävning enl. svävningstabellen.

Stäm-fel mellan två olika toner får förekomma med några Cent. Det mänskliga örat ät inte kapabel att kunna uppfatta dessa små differenser. På en svävning mellan två identiska toner reagerar hörseln dock mycket mera känslig. Därför behöver stämningen mellan grundtonernas och svävningstonernas följd vara avsevärd mera noggrann. Om svävningen per ton över hela tonomfånget är för hög eller för låg visar svävningsinställningen förfarande en acceptabel bild. Stämapparaten kan även fastställa stäm-fel i svävningsfrekvensen. Även dessa uppgifter kan inkluderas när stämning av stämtungor skall utföras.

 

Exemplet nedan visar hur stämapparaten presenterar de existerande stäm-fel i svävningen i förhållandet till svävningstabellen. Stämapparaten hämtar de för stämning tilltänkta tonens "bör vara" värden från svävningstabellen. Dessa visas som mörkgrön, direkt nedanför det framtagna faktiska fel-värdet. (vit) "Bör vara" svävningen mellan stämtunga 1 och stämtunga 2 är i det här fallet 2.36 Hertz. Värdet i vit är - 1.04 Hertz. Det betyder att svävningen är med 1.04 Hertz för låg. Textrutan, nära den röda visaren, visar stämtungornas absoluta frekvens i Hertz. Skillnaden mellan de båda vänstra frekvenser är 260.89 - 259.58 = 1.31 Hertz. Därmed är fastställd att stämningen är med 1.04 Hertz för låg. (2.36 - 1.31) Rätt ton- värde uppnås när det vita värdet visar noll.

 

 

 

Framställning av "bör vara" svävningstabell

Svävningstabellens dialog kan öppnas på två sätt:

1. I Menyn- Inställning (Menu - Settings) klicka på: "Edit desired beating values…"

2. Klicka på texten nedanför dragspelsbilden i stämapparatens huvudfönster.

 

 

 

 

Svävningstabeller kan av stäminstrumentet enkelt framställas med hjälp av en "kartläggnings mask". Den behöver registrera endast ett fåtal svävningar med deras värden. I svävningstabellen nedan finns alla noter (E0 till C9) upplistad. Endast några få noters "bör vara" svävningar behöver fyllas i "Btng-kolumnen". Resterande kolumner "Rd 1", "Rd 2" ock "Rd 3" kommer automatiskt, medels "Btng" kolumnen beräknas och fyllas i. Saknade värde från svävningar blir (interpolerande och extrapolerande) medels befintliga tabellanteckningar. Om dessa interpolationer och extrapolationer skall genomföras eller ej, bestäms medels de tre checkrutor i mitten, på översidan av skärmen. Vilka, av de tre stämtungorna som skall stämmas på den exakta tonskalans frekvens-värde (stäm-fel= 0) avgörs i mitten på den nedre skärmbildens kant. Svävningstabellen kan fyllas i med Cent eller Hertz. Detta görs nederst i fönstrets vänstra hörn. Kapitel 26 beskriver Cent och Hertz.

 

 

 

Svävningstabellens grafiska presentation

Svävningstabellen visas grafiskt på den högra sidan av skärmen. Kolumnerna representerar noterna. Stämtungornas "bör vara" värdet, för varje not, visas som horisontella streck. (Stämtungan 1 = röd, stämtungan 2 = gul och stämtungan 3 = blå). Y-skala (+/- maximum) Visas på den högra sidan ovanför diagrammet. Nollinjen befinner sig i mitten. Klickar man i kolumnen, på en not, markeras noten med mörkgrön bakgrund. Samtidigt valdes denna not på den vänstra sidan av tabellen. Vid urval av noten i tabellen ändrar sig den markerade noten även i grafiken. Stannar man muspekaren över en not i grafiken visas ett ”Tooltip” med notens namn och dess höjd i Hertz.

 

Klickar man på: "View in Cent" visas den grafiska översikten i Cent istället för Hertz. Svävningars värden ändras inte. Svävningars värden ändras inte. Däremot ändras i diagrammet presentationen av svävningsvärden, eftersom värden i Cent i förhållandet till tonhöjden, utgör av en relativ måttenhet. De två följande skärmdumpar visar på skillnaden.

 

 

 

 

 

Att generera en svävningstabell

Svävningstabellen av ett dragspel är inte alltid tillgänglig. En så kallad "skall vara" svävningstabell kan enkelt framställas på egen hand genom att spela in dragspelets alla toner och sedan - i dialogen för svävningstabellen, skapar en sådan och fyller i. Stämtungornas inspelade "stäm fel" visas sen i svävningstabellens grafiska presentation då man aktiverar "show recorded" Detta är endast möjligt om man installerar modulen "record and report" Grafikens filer/rader som föreställer "bör vara" svävningar, kan nu anpassas så, (genom anpassning av tabellens värden) att de motsvarar de inspelade "stämfel". Kapitel 23 beskriver hur toner/noter skall spelas in.

 

 

 

Asymmetriska svävningstabeller

I normalfall beräknas svävningar asymmetriskt. Därmed menas att svävningen mellan den första och andra stämtunga är precis så stor som mellan den andra tredje stämtunga. Fyller man i textrutan "Asymmetricity" kommer svävningen mellan den andra och tredje stämtunga att höjas, med procentsatsen av den första och andra stämtungans svävning. Se skärmdumpen nedan.

 

Hål i grafiken

I den nedre skärmdumpen fattas en del av den blåa svävningslinjen. Den blåa linjen visar svävningen i Hertz. Om svävningen visas i Cent (så som i den andra skärmdumpen) kan det förekomma att svävningen, i den saknade delen av den blåa linjen, är större än 50 Cent. Ett sådant stort svävningsvärde är orealistiskt och stöds inte av stämapparaten.

 

 

 

 

 

 

Laddning och lagring av svävningstabeller

För att kunna använda en svävningstabell behöver den få ett namn. Det önskade namnet skall anges i "Description". Svävningstabeller sparas som en btg-fil. Använd knappen "Save" för att spara svävningstabellen och knappen "Load" för att ladda en svävningstabell.

 

 

 

En svävningstabell laddas via nedre rutan.

 

 


 

22.  Stämma dragspel

 

Ta reda på den korrekta tonhöjden

Stämtungas tonhöjd ändrar sig något när ett dragspel tas isär eller byggs ihop. Detta sker även då när dragspelets stämstock avlägsnas (eller återställs). Detta måste beaktas när stämtungans stämning sker utanför dragspelet. Tonhöjden borde dock vara tämligen exakt då stämtungan återplaceras till dragspelet. Vid slutkontrollen av stämtungans tonhöjd skall stämtungan åter vara inbyggd och dragspelet vara sammansatt.

 

Analysera flera stämtungor simultan

Vid användning av ett konventionellt stäminstrument kan endast en stämtunga i taget testas. Hos de flesta dragspel klingar dock flera stämtungor (Kör) samtidigt vid tryck på tangenten/knappen. I de fall då ett dragspel inte har något register, med vars hjälp enskilda ton- sektioner skulle kunna kopplas bort, måste dragspelet först tas isär för att kunna stänga av de önskade sektioner (kör). Därefter sätts dragspelet ihop för att kunna kolla tonhöjden. Med Dirks Akkordeon Tuner är det möjligt att analysera flera stämtungor simultan (maximal tre). En isärtagning av dragspelet och att "muta" stämtungorna (kör) är därför inte längre nödvändig.

 

Den konventionella stämnings processen

Stämning av dragspel görs i allmänhet enl. följande:

1.       Tag isär dragspelet.

2.       Eventuellt stänga av "muta" stämtungor

3.       Sätta dragspelet ihop.

4.       Alla noter/toner-en efter en - kontrollera och notera de framtagna värden.

5.       Repetera steg 1 till 4 tills alla stämtungor kontrollerats.

6.       Alla upptäckta värden jämföra med "skall vara" värden. Beräkna differenser och stämtungornas stämfel är nu kända.

7.       Tag isär dragspelet.

8.       Avlägsna stämstockarna ur dragspelet.

9.       Beräkna de berörda stämtungor med hjälp av de antecknade stämfel och gör en efterstämning.

10.   Stämma svävningar efter gehör.

11.   Återplacering av stämstockar.

12.   Repetera steg 2 till 6 för kontroll.

 

Stämningsprocessen med Dirks Akkordeon Stimmgerät

1.       Alla toner/noter - en efter en - kontrollera och anteckna stämfel i förhållandet till "skall vara" värden (inkl. svävningar).

2.       Tag isär dragspelet.

3.       Avlägsna stämstockarna ur dragspelet.

4.       Gör en efterstämning av de berörda stämtungorna med hjälp av anteckningarna.

5.       Återplacera stämstockarna och sätt ihop dragspelet.

6.       Repetera steg 1 för kontroll.

 

Stämningsproceduren med modulen "record and report"

Modulen "inspelning och redovisning" förutsätter samma tillvägagångsätt dock utan att behöva göra noteringar. Ett stäm-protokoll kan printas ut.

 

23.  Stämma dragspel med modulen "record and report"

 

Stämapparaten kan komplimenteras med en modul som kan spela in alla dragspelets toner, lagra dem och skapa en redovisning. Redovisningen visar varje stämtungans stämmfel i en överskådlig tabell. Efter att dragspelet tagits isär, kan de stämtungor med felaktig stämning, tack vare redogörelsens upptecknade värden, justeras på ett stämbord. Stämtungorna, (även då dessa utanför dragspelet ändrar sin frekvens) erhåller sin rätta frekvens efter att ha blivit återplacerad till dragspelet. En ny redovisning kan framställas och, som ett protokoll, bifogas dragspelet. Rapporten möjliggör att varje stämtungas felaktiga stämning kan läsas av i en enkel tabell. Kapitel 22 beskriver stämproceduren av ett dragspel. Med modulen "record and report" är det därmed för först gången möjligt att framställa ett stämningsprotokoll av dragspelet. Kapitel 21 beskriver framställandet av en svävningstabell.

 

Spela in tonerna

Stämapparaten inspelningsläge aktiveras med "record" knappen. Inspelning fungerar endast vid inspelning av varje ton för sig. Ackord och oktaver kan ej spelas in. Rastret i blockdiagrammets bakgrund blir rött och en pekare (den röda bjälken) framträder på blockdiagrammets vänstra sida. Så fort stämapparaten känner igen en not lagras stämtungornas upptäckta stämmfel (enl. röd pekare av bjälken). I Not fönstret, på den vänstra sidan nedanför notens namn, framträder i rött ordet "Recordet". Den röda visaren rör sig därefter ett steg (bjälk) till höger. Efter en kort paus kan nästa ton spelas in. Redan inspelade toner kan med "Backspace" tangenten raderas. Förs muspekaren för ett kort moment över en "bjälk" framträder ett tooltip med information kring den lagrade tonen, dennes Svävning och felaktiga stämning. Det är möjligt att spela in samma ton ett flertal gånger så- som det är nödvändigt med de flesta diatoniska dragspel. I skärmdumpen nedan spelades in några toner med två stämtungor per ton (horisontella röda och gula rader).

 

 

 

Åskådliggörande av inspelade toner

Överblicken kring de inspelade tonerna (stämning) aktiveras genom att stänga av "Record" knappen. Överblick kan även fås genom "meny– inspelning-redovisning” Följande skärmdump ger en överblick över ett diatoniskt dragspel med två stämtungor per ton. Även instrument med tre stämtungor per ton kan kontrolleras. I den övre rutan "Tuning description" skall en beskrivning fyllas i. Denna beskrivning används i stäm-protokollet. Alla inspelade toner printas ut i tabellen.

 

Information kring de enskilda stämtungornas grupper

Informationen kring de enskilda stämtungornas grupper (grundton, övre svävnings ton, nedre oktav osv) grupperas i kolumntexten "Tunga 1", "Tunga 2" ock‚ "Tunga 3". Kolumner för stämtungor som inte spelats in förblir tomma. Följande kolumner visas:

Not (Not)                 -  Namnet av inspelad ton/not. De inspelade tonernas ordningsföljd i tabellen följer ordningsföljden som tonerna spelats in. Samma ton kan dyka upp flera gånger.

Curr (Aktuell)           -  Stämtungans aktuella utforskade fel stämda ton i Cent i förhållandet till tonskalans "skall vara" frekvens.

Goal (Mål)               -  Stämtungans "skall/borde vara" värdet från "är" svävningstabellen i Cent.

Error (Stämmfel)      -  Värdet i cent som stämtungan skiljer sig- ifrån det rätta värdet.

 

Svävningars data

Data avseende svävningar listas upp per stämtungans par under kolumntexten "Beating 1-2" ock "Beating 2-3". Svävningskolumner som inte spelats in förblir tomma. Nedanför tabellen väljes om värdet i kolumnerna skall visas i Hertz eller Cent. Detta gäller följande kolumner:

Curr (Aktuell)           -  Den befintliga svävningen

Goal (Mål)               -  Svävningen som bör vara.

Error (Stämmfel)      -  Avvikelse i förhållandet den borde vara.


 

Att hantera inspelade stämfel

Stämtungornas värden som visas i kolumnen "Curr" kan ändras manuellt genom att klicka på det utsedda värdet och därefter Enter-tangeneten. Om ett värde ändras följer en ny beräkning på alla andra tonernas värden.

 

Att avsluta inspelningen

När rutan med en inspelad stämning stängs via det röda krysset, fortsätter stämapparaten att spela in. Inspelningen stoppas först när det i tabellen inte längre förekommer några inspelade toner. Alla inspelade toner kan raderas i ett svep när knappen "Clear" aktiveras. Stängs rutan med den inspelade stämning stannar stämapparaten inspelningen.

 

 

 

Den grafiska visningen av alla stämfel

Den grafiska visningen av de inspelade "Graphical overview of the recorded tuning errors" visar stämtungornas stämfel per ton/not. Noterna är sorterade från vänster till höger, från E0 till C9. Alla identiskt inspelade toner visas i samma kolumn. De olika röda, gula och blåa linjerna är då inte längre lika lätta att kunna utskilja. Rörs muspekaren över kolumnen med inspelade noter visas en "Tolltip" med Notens namn och frekvens, stämtungans stämfel och svävning. Har en ton spelats in flera gånger så visas dessa data även flera gånger i "Tooltipset". Ovanför diagrammets högra sida visas gradering av skalan (max-skala). Detta är det högsta värdet i diagrammet. Nollinjen finns i mitten och maximum-värdet nedanför- dock negativ. Markeras kolumnen så får den en mörkgrön bakgrund och den lämpliga raden utses i tabellen. Om en gällande not spelats in ett flertal gånger, kommer motsvarande raderna i tabellen att väljas ut- om man klickar grafiken några gånger.

 

 

 

 

Laddning och lagring av inspelad stämning

För att kunna använda den inspelade stämning behöver den ett namn. Fyll i önskat namn i textrutan "Tuning description" i den över delen av rutan. En inspelad stämning sparas som en tun-fil. Du kan även använda Save knappen för att spara stämningen, knappen "Load", för att hämta en stämning.

 

 

 

Med fliken nedan, hämtas en tidigare sparad stämning.

 

 

 

Redigering av svävningstabell

Fönstret med svävningstabellen öppnas för bearbetning med knappen "Edit desired beating values…".

 

 

 

Visning av svävningars rätta värden

Stämfel av den aktuella "skall vara" tabellen visas i grafisk form om man aktiverar "Show beating values".

 

 

 

Producera en stämrapport

Från en inspelad stämning kan en rapport framställas. Denna redogörelse återger varje stämtungans stämfel i en överskådlig tabell. Efter isärtagning av dragspel kan de fel stämda stämtungorna med hjälp av tabellens värden finstämas på ett stämbord. Stämtungor som utanför dragspelet ändrad sin frekvens återfår den rätta frekvensen efter att dragspelet åter blivit ihopsatt. En ny rapport kan utfärdas för att sedan kunna bifoga dragspelet som ett stäm-protokoll. Fönstret so man skapar en stäm-rapport med öppnas genom aktivering av Report knappen. Kapitel 22 beskriver dragspelets stämnings proceduren.

 

 

 

En stämberättelse kan skapas med den nedre rutan. Informationer som iförds i berättelsen, (tillsammans med de upptäckta stämfel och svävningar) måste där fyllas i. Information om företaget, namn, adress och hemorten av den person som utförd arbetet kan fyllas i i textrutan "Company info". Stämmarens webbsida (URL) kan skrivas i textrutan "Company website". För att testa webbsidan (URL) aktiveras knappen "Go". Företagets logo laddas med knappen Följande format stöds: bmp, gif, jpg und wmf. Datum som redovisningen visar kan ändras med: "Report date". När alla informationer fyllds i skapas stämrapporten med "Create tuning report".

 

 

 

Redovisningen sparas som en XML fil. Med fönstret nedan väljes mappen, där även filens namn skall skrivas i, för att sedan kunna spara det hela med knappen "Save". En XSL fil sparas i samma mapp som XML filen. Denna XSL fil är nödvändig för att kunna se stäm-rapporten (XML -fil) med en Internet Browser. Var noga med att bägge filer kopieras om rapporten skulle flyttas.

 

 

Visning och Printing av en stämningsrapport

Efter att rapportens sparats på disken kommer denna att öppnas av Internet Browsern. Rapporten kan vid senare tillfälle, genom markering i Windows Explorer, laddas igen. Stämningens redogörelse kan printas ut med hjälp av Internet Browserns print funktion. Ett exempel av en dylik redogörelse, med några toner av ett diatoniskt dragspel med två stämtungor per ton, visas nedan. Även tre stämtungor per ton är möjliga. I kapitlet längre fram ges en förklaring till kolumner och tabeller.

 


 

24.  Förminskning av störande ljud och noggrannhet

Bortsett från de toner som skall kontrolleras upptar mikrofonen även andra störande ljud. T.ex. kan det vara datorns kylfläkt, dörrar som öppnas och stängs, bruset av vinden osv. Dylika ljud kan störa mätningen och stämapparaten kommer därför att filtrera dessa ljud.

 

Biljud

Stämapparaten mäter biljud och registrerar deras frekvensspektra och ljudstyrka. Biljudens amplituder visas av stäminstrumentet med en horisontell linje per frekvensband. Långa ljudhändelse tolkas som störande biljud. Då en upptäckt frekvens (en av de blåa bjälkarna) överstiger biljudets amplitud, förmår stämapparaten att tolka och analysera det som ingångssignalens frekvens. I fallet då det uppträder för många biljud, finns möjligheten att kunna aktivera "Enh. Noise reduction" i fönstret Inställningar (Menu-Settings). Störande biljud filtreras därmed på ett bättre sätt.

 

 

 

Dörrar som smällar igen eller ljudet av steg

Lågfrekventa biljud som uppträder t.ex. när dörrar smälls igen eller om någon går med tunga steg, bortfiltrerats av stämapparaten automatisk.

 

50 oder 60 Hz brum

Även brummet av en nätdel baserad på 50 eller 60 Hertz som ofta alstras av datorns nätdel filtrerar Stäminstrumentet bort. I fallet då mikrofonen överför särskild mycket av detta "brummande" kan man aktivera en så kallad "brumfilter". Detta sker i inställningsfönstret; (Menu-Settings) Ljud som befinner sig i närheten av 50 resp.60 Hertz värden - dämpas därmed ytterligare.

 

Automatisk känslighet

Klanghändelsens ljudstyrka, som stämapparaten kontrollerar motar är beroende av följande faktorer:

 

1.       Av stämtungans egen producerade amplitud.

2.       Avståndet mellan stämtungan och mikrofon

3.       Hinder mellan stämtungan och mikrofon

4.       Mikrofonens känslighet

5.       Ljudkortets känslighet

6.       Windows-mikrofoningångens pegel

 

För att stämapparaten i alla lägen skall kunna utföra ett tillförlitlig arbete, anvisas inkommande signal automatisk till en standardamplitud.

 

Större känslighet i manuellt läge

I det manuella läget (s. kapitel 13) behandlar stäminstrumentet endast en ton i taget.

Biljud är i detta läge mindre störande. I det manuella läget höjs därför stämapparatens känslighet. Detta möjliggör även en analys av svagare ljud.

 

25.  Stämapparatens noggrannhet

 

Den maximala noggrannheten i Hertz och Cent

Dragspels stäminstruments noggrannhet är bättre (mindre) än 0.05 Hertz (vid ljudhändelse längre än 20 sekunder) Noggrannheten i Cent ändrar sig stegvis över stämapparatens mät område. (Cent är en relativ måttenhet). Intervallen (bredden) av en not/ton i Hertz höjs under tilltagandet av tonhöjden. Bredden av en not i Cent är per definition (alltid) 100. Här kommer några värden kring noggrannhet i Cent: C1: 2.6 Cent, C2: 1.3 Cent, C3: 0.7 Cent, C4: 0.3 Cent, C5: 0.2 Cent, C6: 0.08 Cent, C7: 0.04 Cent, C8: 0.02 Cent, C9: 0.01 Cent. Slutsatsen är att stämapparaten (vid mätning i Cent) arbetar mera noggrann vid tilltagandet av noten/tonens höjd. Kapitel 26 förklarar Hertz och Cent.

 

Mätbara tonhöjdsskillnader

Den minsta tonhöjdskillnaden som det mänskliga örat kan förnimma ligger kring ca 2 Hertz.

Stämapparatens noggrannhet på 0.05 Hertz är därför betydligt bättre. Denna höga noggrannhet är nödvändig för att kunna utforska svävningar mellan två stämtungor. En förändrat svävning hos ljudet av två stämtungor observeras av det mänskliga örat redan av en stämtungas frekvens på ca 0.1 Hertz.

 

Noggrannheten av utforskad svävning

Noggrannheten av en utforskad svävning är högre (mindre) än 0.1 Hertz. Den minsta mätbara svävning ligger vid ca 0.6 Hertz. Den största mätbara svävningen begränsas p.g.a. att bägge toners delaktighet i svävningen förutsätter att de befinner sig i samma tons område (+/-50 Cent).

 

Automatisk kalibrering

För mätning använder sig stämapparaten av ljudkortet. För att kunna jämna ut eventuella frekvens fel utför stämapparaten en automatisk kalibrering. En manuell kalibrering, så som det ofta förekommer hos konventionella stämapparater, (t.ex. med hjälp av, ratt, skruv osv) är inte nödvändig.

 

Intern noggrannhet

Stämfel visas av stämapparaten med 1 eller 2 decimaler (Digits efter komma). Intern räknar stämapparaten med 7 decimaler. Utslaget visas avrundat 1 eller 2.

 

Yttre inverkan

Förutom stämapparatens noggrannhet behöver man ta hänsyn till följande yttre inverkan:

 

1.       Stämtungans tonhöjd ändras beroende om dragspelet är isärtagen eller ihopsatt.

2.       Tonhöjden av stämtungan ändras vid demontering resp. montering av stämstock.

3.       Stämtungans tonhöjd minskar vid förhöjt spel tryck. Svävningsfrekvens av två stämtungor ändrar sig praktiskt taget inte på grund av att bägge stämtungornas frekvens, vid förhöjd spel tryck, minskar simultan.


 

26.  Hertz und Cent

En ton som består av exakt en frekvens (inte innehåller några övertoner) ser ut som en sinusvåg:

 

 

Hertz

Frekvensen av ett sådant ton anges i Hertz: = antalet vågor per sekund. I bilden ovan visas två hela vågor.

 

Cent

Frekvensen av tonskalans noter (liksvävande stämning) ökar. Varje oktav består av 12 noter (halvtoner) och motsvarar en fördubbling av frekvensen. A4 har 440Hz -A5 880Hz. Frekvensområdet (bredd) av en ton blir följaktligen större vid tilltagande tonhöjd. A4 gäller som A4 från 428 till 453 Hz och A5 från 855 till 906 Hz. Bredden av en halvton är per definition (alltid) 100 Cent.

 

Förhållandet mellan Hertz och Cent

Bredden av en ton höjd i Hertz, ökar när tonens höjd stiger. Bredden av en halvton i Cent är alltid 100. Skillnaden i Cent ∆ mellan två toner med frekvens f1 och F2 (i Hertz) kan beräknas enl. följande:

 

∆ = 1200 log2 (f1/F2)

 

Om frekvensskillnaden (F2-f1 i Hertz) höjer sig linjär, ökar även skillnaden i Cent logaritmiskt.

 

Granskning av en tons stämfel i Cent

När stämapparaten visar den granskade tonens "stämfel" i Cent, betyder det att ett stämfel av exakt 0 Cent - utgör den exakta stämningen ("skall vara" värdet). Om värdet är: -50 Cent ligger granskningen av tonen precis mellan halvtonen innan och "skall vara" värdet. Visar stämfelet + 50 Cent- ligger den för granskning aktuella tonen exakt mellan "bör vara" värdet och den därpå följande halvtonen.


 

27.  Svävning

I illustrationen nedan visas 2 toner (f1 och F2) med en liten frekvensskillnad. I denna, nedre illustration, lägger sig två vågor ovanpå varandra. Frekvensens resultat av den kombinerade vågen är f(r)=f1+F2)/2. Den, genom en förstärkt växlande inträffade amplitudförändring, och försvagningen av den kombinerade signalen syns tydligt. Frekvensen av amplitudens förändring motsvarar precis dessa två vågors frekvensskillnad (F2 - f1).

 

 

 

 

 

Svävning av oktaver

Om två toner, som ligger en oktav ifrån varandra, spelas samtidigt, kan det också uppkomma en svävning. I det här fallet resulterar svävningen av en kombination mellan den övre (högre) oktaven och den första övertonen av den nedre (lägre) oktaven. Detta är åter igen- precis som vid en "vanlig svävning" - två frekvenser som ligger nära varandra.


 

28.  Liksvävande temperatur

Tonskalans stämning, eller temperament, återspeglar metoden hur de enskilda tonernas frekvens valdes ut. I den västerländska musiken är den liksvävande temperaturen den mest använda. Andra temperaturer är t.ex: "Ren stämning", Pythagoreisk, Medeltonstemperering, den vältempererade stämning och den "31 liksvävande" temperaturen.

 

En oktav delas upp i sig själv 12 proportionella förhöjda avstånd. Frekvensens förhållande av två, efter varandra följande halvtoner, är alltid det samma (ca 1,0594631). Av det skälet avviker alla Intervaller (sekund, terz, quart, quint, septime) undantaget är Oktaven, från den "rena stämningen". De åstadkommer svävningar. Alla identiska intervaller klingar identisk "falsk" (de visar svävning). Fördelen med denna stämning är dock, att man utan problem har möjlighet att kunna transponera.(några toner upp eller ner). Instrumentet behöver följaktligen inte stämmas i en ny tonart.

 

Nedan får du en överblick kring intervallen och skillnaden mellan den "liksvävande" och den "rena" stämning. Den "rena" stämning är metoden att bygga en tonskala, vars frekvensförhållande utgörs av proportioner med heltal och nämnare. Ut av det uppstår det musik som uppfattas som "ren" och behaglig. Den "rena" stämning är dock endast i en bestämd tonart "ren". Att utföra en transponering med ett "renstämd" instrument är näst intill omöjligt.

 

Intervall

Liksvävande

Cent

Ren

Differens

Prime

1.000000

0

1/1 = 1.000000

0.00%

Lilla sekund

1.059463

100

16/15 = 1.066667

-0.68%

Stora sekunde

1.122462

200

9/8 = 1.125000

-0.23%

LillaTerz

1.189207

300

6/5 = 1.200000

-0.90%

StoraTerz

1.259921

400

5/4 = 1.250000

+0.79%

Kvart

1.334840

500

4/3 = 1.333333

+0.11%

Överdriven Kvart

1.414214

600

7/5 = 1.400000

+1.02%

Kvint

1.498307

700

3/2 = 1.500000

-0.11%

Lilla Sext

1.587401

800

8/5 = 1.600000

-0.79%

Sext

1.681793

900

5/3 = 1.666667

+0.91%

Lilla Septima

1.781797

1000

16/9 = 1.777778

+0.23%

Stora Septima

1.887749

1100

15/8 = 1.875000

+0.68%

Oktav

2.000000

1200

2/1 = 2.000000

0.00%

 


 

29. Åskådliggörandet av fönster

 

 

1.       Ingångssignal             -  Den aktuella inkommande signalen. Kapitel 8.

2.       Blockdiagramm           -  Noternas amplitud. Kapitel 9.

3.       Noternas spektrum     -  Frekvensspektret av identifierad not. Kapitel 11.

4.       Svävningstabell          -  Namnet av vald svävningstabell Kapitel 21.

5.       Noten symbol             -  Upptäckt not. Kapitel 10.

6.       Stämfel                      -  Fönstret för numerisk visnig av stämfel. Kapitel 12.

7.       Svävning                    -  Fönstret för numerisk visnig av svävning. Kapitel 12.

8.       Stämfel                      -  Fönstret för grafisk visning av stämfel. Kapitel 12.

 


 

30. Åskådliggörande av knappar

 

 

-          Hz / Cent    -  Svävningsfönster (7) Omkopplare mellan Hertz och Cent. Kapitel 7.

-          Record        -  Start av inspelning, öppning av rapport-fönstret. Kapitel 23.

-          Sound         -  Lyssning vald not/ton. Kapitel 15.

-          Octave        -  Att höja eller sänka den valda tonen med en oktav. Kapitel 13.

-          Note           -  Att höja eller sänka den valda tonen med en halvton. Kapitel 13.

-          Auto           -  Omkopplaren mellan manuell och automatisk läge vid val av not/ton. Kapitel 13.

-          +                -  Höjning av A4 frekvensen. Kapitel 17.

-          -                 -  Förminskning av A4 frekvensen. Kapitel 17.

-          Menu          -  Meny öppnare med extrafunktioner i stämapparatens övre vänstra hörn.

-          Octaves      -  Analysering av oktaver. Kapitel 19.

-          Chords        -  Analysering av ackord. Kapitel 18.

-          Reeds         -  Inställning av antalet stämtungor som skall kontrolleras. Kapitel 7.

-          Freq            -  På och avslagning av de tre små frekvens visare.

-          Trans          -  Transponera. Kapitel 16.

-          Freeze        -  Frysning“ av stämapparaten. Kapitel 7.


 

31. Genvägar och "Klicks"

 

Tangentbord-genvägar

-          Pil vänster                  -  Utvald ton sänks med en halv ton. Kapitel 13.

-          Pil höger                    -  Utvald ton höjs med en halv ton. Kapitel 13.

-          Mellanslag                  -  "Frysning" av stämapparaten. Kapitel 7.

-          Enter                         -  Inspelning av ton som ännu inte är rastrerad. Kapitel 23.

-          Retur                         -  Radering av senast inspelad ton. Kapitel 23.

 

Klick fönster

1.       Klicka på ingångssignalens fönster för att öppna fönstret för inställningar. Kapitel 20.

2.       Klicka på en kolumn i blockdiagrammet för val av ton i manuellt läge. Kapitel 13.

3.       Klicka på svävningstabellens namn för öppning av fönstret där svävningstabellen skapas, laddas och bearbetas. Kapitel 21.

 


 

32. Tonernas frekvenstabell

Tabellen på nästa sida ger en överblick över tonernas frekvenser som stöds av stäminstrumentet. Frekvenserna baserar den "liksvävande stämningen"

 

Tabellen innehåller följande kolumner:

 

Halvton-Nummer     -  halvtonens nummer

Notens namn           -  Namn av not

Notens-oktave         -  Notens-oktave.

Notfrekvensen         -  Tonens frekvens i Hertz

Notbredd                 -  Notens "bredd" i Hertz

Noggrannhet            -  Stämapparatens noggrannhet för denna ton i Cent

 

Halvton-Nummer

Notens namn

Notens-oktave

Notfrekvensen (Hz)

Notbredd

(Hz)

Noggrannhet

(Cent)

4

E

0

20,6017223

1,1906640

4,1993

5

F

0

21,8267645

1,2614646

3,9636

6

F#

0

23,1246514

1,3364751

3,7412

7

G

0

24,4997147

1,4159461

3,5312

8

G#

0

25,9565436

1,5001426

3,3330

9

A

0

27,5000000

1,5893457

3,1459

10

A#

0

29,1352351

1,6838532

2,9694

11

B

0

30,8677063

1,7839803

2,8027

12

C

1

32,7031957

1,8900613

2,6454

13

C#

1

34,6478289

2,0024502

2,4969

14

D

1

36,7080960

2,1215220

2,3568

15

D#

1

38,8908730

2,2476743

2,2245

16

E

1

41,2034446

2,3813280

2,0997

17

F

1

43,6535289

2,5229291

1,9818

18

F#

1

46,2493028

2,6729503

1,8706

19

G

1

48,9994295

2,8318922

1,7656

20

G#

1

51,9130872

3,0002853

1,6665

21

A

1

55,0000000

3,1786915

1,5730

22

A#

1

58,2704702

3,3677063

1,4847

23

B

1

61,7354127

3,5679606

1,4014

24

C

2

65,4063913

3,7801225

1,3227

25

C#

2

69,2956577

4,0049003

1,2485

26

D

2

73,4161920

4,2430441

1,1784

27

D#

2

77,7817459

4,4953486

1,1123

28

E

2

82,4068892

4,7626560

1,0498

29

F

2

87,3070579

5,0458582

0,9909

30

F#

2

92,4986057

5,3459006

0,9353

31

G

2

97,9988590

5,6637844

0,8828

32

G#

2

103,8261744

6,0005705

0,8333

33

A

2

110,0000000

6,3573830

0,7865

34

A#

2

116,5409404

6,7354127

0,7423

35

B

2

123,4708253

7,1359211

0,7007

36

C

3

130,8127827

7,5602451

0,6614

37

C#

3

138,5913155

8,0098007

0,6242

38

D

3

146,8323840

8,4860882

0,5892


 

Halvton-Nummer

Notens namn

Notens-oktave

Notfrekvensen (Hz)

Notbredd

(Hz)

Noggrannhet

(Cent)

39

D#

3

155,5634919

8,9906972

0,5561

40

E

3

164,8137785

9,5253119

0,5249

41

F

3

174,6141157

10,0917164

0,4955

42

F#

3

184,9972114

10,6918011

0,4676

43

G

3

195,9977180

11,3275687

0,4414

44

G#

3

207,6523488

12,0011410

0,4166

45

A

3

220,0000000

12,7147660

0,3932

46

A#

3

233,0818808

13,4708253

0,3712

47

B

3

246,9416506

14,2718423

0,3503

48

C

4

261,6255653

15,1204902

0,3307

49

C#

4

277,1826310

16,0196013

0,3121

50

D

4

293,6647679

16,9721764

0,2946

51

D#

4

311,1269837

17,9813945

0,2781

52

E

4

329,6275569

19,0506239

0,2625

53

F

4

349,2282314

20,1834329

0,2477

54

F#

4

369,9944227

21,3836023

0,2338

55

G

4

391,9954360

22,6551374

0,2207

56

G#

4

415,3046976

24,0022820

0,2083

57

A

4

440,0000000

25,4295320

0,1966

58

A#

4

466,1637615

26,9416506

0,1856

59

B

4

493,8833013

28,5436845

0,1752

60

C

5

523,2511306

30,2409803

0,1653

61

C#

5

554,3652620

32,0392026

0,1561

62

D

5

587,3295358

33,9443527

0,1473

63

D#

5

622,2539674

35,9627890

0,1390

64

E

5

659,2551138

38,1012477

0,1312

65

F

5

698,4564629

40,3668658

0,1239

66

F#

5

739,9888454

42,7672045

0,1169

67

G

5

783,9908720

45,3102749

0,1104

68

G#

5

830,6093952

48,0045640

0,1042

69

A

5

880,0000000

50,8590639

0,0983

70

A#

5

932,3275230

53,8833013

0,0928

71

B

5

987,7666025

57,0873691

0,0876

72

C

6

1046,5022612

60,4819607

0,0827

73

C#

6

1108,7305239

64,0784052

0,0780

74

D

6

1174,6590717

67,8887055

0,0736

75

D#

6

1244,5079349

71,9255780

0,0695

76

E

6

1318,5102277

76,2024954

0,0656

77

F

6

1396,9129257

80,7337316

0,0619

78

F#

6

1479,9776908

85,5344091

0,0585

79

G

6

1567,9817439

90,6205497

0,0552

80

G#

6

1661,2187903

96,0091280

0,0521

81

A

6

1760,0000000

101,7181279

0,0492

82

A#

6

1864,6550461

107,7666025

0,0464

83

B

6

1975,5332050

114,1747382

0,0438

84

C

7

2093,0045224

120,9639214

0,0413

85

C#

7

2217,4610478

128,1568105

0,0390

86

D

7

2349,3181433

135,7774110

0,0368

87

D#

7

2489,0158698

143,8511560

0,0348


 

Halvton-Nummer

Notens namn

Notens-oktave

Notfrekvensen (Hz)

Notbredd

(Hz)

Noggrannhet

(Cent)

88

E

7

2637,0204553

152,4049908

0,0328

89

F

7

2793,8258515

161,4674632

0,0310

90

F#

7

2959,9553817

171,0688182

0,0292

91

G

7

3135,9634879

181,2410995

0,0276

92

G#

7

3322,4375806

192,0182561

0,0260

93

A

7

3520,0000000

203,4362558

0,0246

94

A#

7

3729,3100921

215,5332050

0,0232

95

B

7

3951,0664100

228,3494763

0,0219

96

C

8

4186,0090448

241,9278428

0,0207

97

C#

8

4434,9220956

256,3136209

0,0195

98

D

8

4698,6362867

271,5548220

0,0184

99

D#

8

4978,0317396

287,7023120

0,0174

100

E

8

5274,0409106

304,8099817

0,0164

101

F

8

5587,6517029

322,9349264

0,0155

102

F#

8

5919,9107634

342,1376364

0,0146

103

G

8

6271,9269757

362,4821989

0,0138

104

G#

8

6644,8751613

384,0365121

0,0130

105

A

8

7040,0000000

406,8725115

0,0123

106

A#

8

7458,6201843

431,0664100

0,0116

107

B

8

7902,1328201

456,6989527

0,0109

108

C

9

8372,0180896

483,8556856

0,0103


 

33. Systemkrav

Stämapparaten fungerar optimal med Pentium II processorer med 1 Gigahertz. Stämapparaten fungerar även på långsammare maskiner men då med en fördröjd reaktion. Stäminstrumentet fungerar under Windows 2000, Xp, Vista och Windows 7. Det krävs även en mikrofoningång.(se kapitel 5)

 Villkor E-Mail  Tag kontakt med Dirk's Projects  E-Mail Karta