Dirk's Projects
English English Español Português Português Italiano
Deutsch Français Nederlands Nederlands Polska  
Svenska Norsk Русский 中国    


Microsoft Windows

Download Dirk's Guitar Tuner

Gratis download
Stemapparaat voor gitaar

Dit stemapparaat is speciaal ontwikkeld voor het stemmen van gitaren. Met dit stemapparaat stemt u uw gitaar, snel en nauwkeurig.
Stemapparaat voor gitaar
Nederlands Nederlands English English


Dirk’s stemapparaat voor gitaar V3.4Dit stemapparaat is speciaal ontwikkeld voor het snel en eenvoudig stemmen van gitaren. Zes en zevensnarige akoestische en elektrische gitaren en vier, vijf en zessnarige basgitaren kunnen gestemd worden. Het stemapparaat regeert snel en zeer nauwkeurig (± 0.5 Cent) en is ongevoelig voor omgevingsgeluiden. De aangeslagen snaar wordt automatisch herkend en de afwijking wordt duidelijk weergegeven. De aangeslagen toon wordt ook weergegeven op een toonladder voor het geval de afwijking groter is dan 50 cent en de toon dus in het bereik van een andere noot terechtkomt. Dit is met name handig bij het voor de eerste keer stemmen van een nieuwe snaar. Verder wordt Quadra Flat Tuning ondersteund om te stemmen zonder de capo te verwijderen. De frequentie van de A4 is instelbaar tussen 430Hz en 450Hz in stappen van 1Hz.

Het stemapparaat draait op een pc of laptop met een Windows besturingssysteem. Het stemapparaat werkt zowel met interne als met externe microfoons.

Neem even de tijd om deze handleiding door te nemen. Dit zal u later zeker veel tijd besparen. Mist er iets in deze handleiding of zitten er fouten of onduidelijkheden in stuur me dan een e-mailtje.

Dirk’s Guitar Tuner V3.4

Download a printable pdf version of this manual
This guitar tuner is specifically developed for fast and easy tuning of guitars. Six and seven string acoustic and electric guitars and four, five or six string bass guitars can be tuned. The tuner reacts quickly and accurate (± 0.5 Cent) and is insensitive for surrounding noises. The sounding string is recognized automatically and the deviation is displayed clearly. The sounding tone is displayed on a scale as well in case the deviation is bigger then 50 Cent so the tone is in range of another note. This comes in handy when tuning a new string for the first time. “Quadra Flat Tuning” is supported for tuning without removing the capo. The frequency of the A4 is adjustable between 430Hz and 450Hz in 1Hz steps.

The guitar tuner runs on a pc or laptop with a Windows operating system. The tuner works with internal as well as with external microphones.

Please take some time to read this manual. This will certainly save you a lot of time later on. Do you find things missing, in error or unclear please send me an e-mail.


Inhoudsopgave.

Een korte gebruikershandleiding.
Tips voor het stemmen.
De probeerversie.
Een aantal belangrijke termen.
Gebruikersvriendelijkhneid.
Het microfoonsignaal.
De geluidssterktes van de snaren.
Het frequentiespectrum van de te stemmen toon.
De te stemmen toon.
De afwijking van de te stemmen toon.
De te stemmen toon op de toonladder.
De frequentie van de A4 aanpassen.
Gitaar of basgitaar.
Quadra Flat Tuning.
Hoeveel is een Cent?
Instellingen.
Systeemvereisten.


Table of Content.

A short user manual.
Tuning tips.
The trial version.
Short explanation of some important terms.
User friendliness.
The microphone signal.
The sound levels of the strings.
The frequency spectrum of the tone to be tuned.
The tone to be tuned.
The deviation of the tone to be tuned.
The tone to be tuned on the scale.
Set the frequency of the A4.
Guitar or bass.
Quadra Flat Tuning.
How much is a Cent?
Settings.
System requirements.


Een korte gebruikershandleiding.

1. Selecteer de microfoon.
Dit doet u door op de knop 'menu' te drukken en 'settings' te kiezen. Daarna kunt u de microfoon in de lijst selecteren. Als het stemapparaat geen microfoonsignaal binnen krijgt dan wordt dit 'settings' scherm automatisch opgestart. Controleer in de grafiek rechts onderin (microphone signal) het stemapparaat of de geselecteerde microfoon signaal afgeeft.

2. Stel de gevoeligheid van de microfoon in.
Dit doet u door in het scherm 'settings' op de knop 'Microphone Volume Settings' te drukken. Er wordt nu een Windows scherm geopend waarin de microfoongevoeligheid (volume) ingesteld kan worden. Stel het volume halverwege de schaal in en let erop dat het vinkje voor het selecteren van de microfoon ingeschakeld is. Vaak is het hier mogelijk om via de knop ‘geavanceerd’ de ‘microphone boost’ in te schakelen. Dit is meestal niet aan te raden gezien de microfoon dan vaak te gevoelig wordt.

3. Begin met stemmen.
Sla de snaar die u wilt stemmen aan en let op de bovenste meter om de afwijking van de toon af te lezen. De afwijking van de toon wordt ook in getalvorm weergegeven in het vakje “Cent”. Demp de overige snaren met uw vingers om te voorkomen dat deze gaan meetrillen en de meting verstoren. Het stemapparaat regeert sneller en nauwkeuriger als de microfoon zich dichter bij de snaar bevindt.

4. Tool tips.
Door met de muis boven een schermpje of knop te zweven, wordt een korte uitleg gegeven van het desbetreffende schermpje of knop in een zogenaamde tooltip. Dit is een klein geel blokje met tekst die boven het schermpje of de knop verschijnt.


A short user manual.

1. Select the microphone.
You can do this by clicking on the 'menu' button and selecting 'settings'. After this you can select the microphone from the list. If the guitar tuner does not receive any microphone signal then this 'settings' screen will pop up automatically. Check in the lower right graph (microphone signal) of the guitar tuner if the selected microphone produces a signal.

2. Adjust the microphone's sensitivity.
You can do this by clicking on the 'Microphone Volume Settings' button in the 'settings' screen. A Windows screen will be opened where you can adjust your microphone's sensitivity (volume). Configure the microphone sensitivity halfway the scale and make sure that the checkbox for selecting the microphone is selected. It is often possible to enable the “microphone boost” here through the “advanced” button. Mostly this is not advisable because the microphone will become too sensitive then.

3. Start tuning.
Play the string that you want to tune, and watch the upper gauge to view the deviation. The deviation of the tone is also given as a number in the “Cent” screen. Touch the other strings with your fingers to prevent them from producing sound and disturbing the measurement. The tuner reacts faster and more accurate if the microphone is placed closer to the string.

4. Tool tips.
By hovering above a screen or button with the mouse, a tool tip with a short description will be shown. A tool tip is a small yellow block of text floating above the screen or button.


Tips voor het stemmen.

• Ontspan de snaar met behulp van de stemknop van de gitaar tot onder de juiste toon. Sla de snaar aan en stem de snaar door hem langzaam te spannen en te letten op de afwijking die het stemapparaat weergeeft. De afwijking dient ongeveer tussen de -3 en +3 Cent te zitten. Als de toon te hoog is, herhaal dan het hiervoor beschreven proces. Het stemproces dient te eindigen met het aanspannen van de snaar en niet met het ontspannen.
• Demp de overige snaren met uw vingers tijdens het stemmen om te voorkomen dat ze gaan meetrillen en de meting van het stemapparaat verstoren.
• Plaats de microfoon dichtbij de te stemmen snaar. De meting is sneller en nauwkeuriger naarmate de microfoon zich dichter bij de snaar bevindt.


Tuning tips.

• Release the string using the tuning peg on your guitar until just below the right pitch. Play the string and tune it upwards slowly while viewing the deviation gauge on the guitar tuner. The deviation should approximately be between -3 and 3 Cent. If the tone is too high then repeat the previously described process. The tuning process should end with tensioning the string (tuning up) and not with releasing it.
• Touch the remaining strings with your fingers to prevent them from producing sound and disturbing the measurement.
• Place the microphone close to the string that you want to tune. The measurement is faster and more accurate if the microphone is placed closer to the string.


De probeerversie.

De probeerversie van het stemapparaat werkt op elke pc of laptop die voldoet aan de systeemeisen zoals in deze handleiding vermeld. U mag de probeerversie van het stemapparaat op meerdere computers installeren en doorsturen naar vrienden of kennissen. Met de probeerversie is het niet mogelijk om de lage B, E en A snaren te stemmen. De overige snaren kunnen wel gestemd worden. Het is de bedoeling dat dit voldoende is om het stemapparaat goed te testen. De functie “Quadra Flat Tuning” werkt niet in de probeerversie.


The trial version.

The trial version of the Guitar Tuner runs on every pc or laptop that conforms to the system requirements as stated in this manual. You may install the trial version of the Guitar Tuner on multiple computers and send it to your friends. The trial version does not support tuning the lower B, E and A strings. The rest of the strings can be tuned. It is the intention that this is enough to test the Guitar Tuner. The function “quadra flat tuning” is not supported by the trial version.


Een aantal belangrijke termen.

•  Frequentie (frequency):
    aantal golfbewegingen per seconde van een toon (toonhoogte).
•  Geluid (sound):
    het geheel van, door het menselijk oor, waarneembare trillingen.
•  Herz:
    eenheid voor frequentie. 1 Hz = 1 golf per seconde.
•  Frequentiespectrum (frequency spectrum):
    alle frequenties die voorkomen in een geluid.
•  Toon (tone):
    geluid met een constante frequentie.
•  Noot (note):
    notatie voor een toon met een bepaalde toonhoogte en lengte.
•  Toonhoogte (pitch):
    de ervaren hoogte van een toon, de frequentie van de grondtoon.
•  Grondtoon (fundamental tone):
    de waargenomen toonhoogte van een geluid.
•  Boventoon (overtone):
    toon in een geluid met een hogere frequentie dan de grondtoon.
•  Toonladder (scale):
    oplopende of aflopende reeks van tonen in een vaste volgorde.
•  Octaaf (octave):
    verschil tussen twee tonen waarvan de frequentie van de tweede toon dubbel zo hoog is als die van de eerste.
•  Cent:
    eenheid voor de relatieve toonhoogte van een toon ten opzichte van een toon in de toonladder.
•  Zweving (beating):
    zweving in geluid door een gering verschil in toonhoogte van twee tonen.


Short explanation of some important terms.

•  Frequency:
    number of waves per second of a tone (pitch).
•  Sound:
    the range of waves that can be observed by the human ear.
•  Herz:
    the unit of frequency. 1 Hz = 1 wave per second.
•  Frequency spectrum:
    the collection of frequencies that make up a sound.
•  Tone:
    sound with a fixed pitch.
•  Note:
    notation for a tone with a certain pitch and length.
•  Pitch:
    the perceived frequency of a tone, the fundamental frequency.
•  Fundamental tone:
    lowest frequency in a harmonic series.
•  Overtone:
    a sinusoidal component of a waveform, of greater frequency than its fundamental frequency.
•  Scale:
    an ascending or descending ordered series of notes.
•  Octave:
    the interval between one musical note and another whose pitch is twice its frequency.
•  Cent:
    unit for the relative pitch of a tone with respect to a tone in the scale.
•  Beating:
    oscillation in sound that occurs when two frequencies are added together.


Gebruikersvriendelijkheid

Het stemapparaat is eenvoudig in gebruik. Er zijn een aantal geavanceerde functies, zoals de grafieken, aanwezig, maar deze zijn voor het stemmen niet noodzakelijk. Ook de instellingen van het stemapparaat zijn minimaal. Alle ingewikkelde zaken worden zoveel mogelijk automatisch ingesteld. Hierna worden de verschillende schermen van het stemapparaat beschreven.


User friendliness

The guitar tuner is easy to use. There are a number of advanced features, like the graphs, but these are not necessary for the tuning process. Also the settings are kept to a minimum. All complicated things are configured automatically as much as possible. After this the different screens of the instrument tuner are explained.


Het microfoonsignaal.

Dit scherm geeft het door de microfoon gemeten signaal weer. Met behulp van dit scherm kunt u controleren of de microfoon functioneert. Voor het stemmen wordt dit scherm niet gebruikt.
The microphone signal.

This screen displays the signal measured by the microphone. With this screen you can check if your microphone works. This screen is not used for the tuning process.
De geluidssterktes van de snaren.

Deze niveaumeters geven de geluidssterktes van de snaren weer. De geluidssterktes die hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de in Windows ingestelde gevoeligheid van de microfoon. Voor het stemmen worden deze niveaumeters niet gebruikt.


The sound levels of the strings.

These sound level gauges displays the sound levels of the strings. As soon as the Instrument The sound levels that are displayed here depend on the sensitivity of the microphone that is configured in Windows. These gauges are not used for the tuning process.


Het frequentiespectrum van de te stemmen toon.

Dit scherm geeft in het klein een weergave het gemeten frequentiespectrum van de te stemmen toon weer. Voor het stemmen wordt dit scherm niet gebruikt.
The frequency spectrum of the note to be tuned.

This screen displays a small graph of the frequency spectrum of the note to be tuned. This screen is not used for the tuning process.
De te stemmen toon.

Dit scherm geeft de nootwaarde van de aangeslagen snaar weer. De nootwaarde wordt weergegeven door de grote letter in het midden van het scherm. Het cijfer links van deze nootletter geeft het nummer van de snaar weer. Voor een zes of zevensnarige gitaar is de hoge E snaar nummer 1 en de lage E snaar nummer 6. De lage B snaar is nummer 7. Bij een basgitaar is de G snaar nummer 1 en de B snaar nummer 5. De hoge C snaar wordt niet genummerd. Rechts bovenin wordt de frequentie van de A4 weergeven. Normaal gesproken is dit 440 Hz, maar deze waarde kan aangepast worden door de schuif rechts in het scherm. Links boven in het scherm wordt de frequentie weergegeven die de geselecteerde toon zou moeten hebben. Rechts onderin wordt de 'Quadra Flat Tuning' stand weergegeven.

The tone to be tuned.

This screen displays the note value of the sounding string. The note value is displayed as a large character in the middle of the screen. The number left to this character shows the string number. For a six or seven string guitar the high E string is number 1 and the low E string is number 6. The low B string is number 7. For a bass guitar the G string is number 1 and the B string is number 5. The high C string is not being numbered. In the upper right corner of this screen the frequency of the A4 is displayed. Normally this is 440 Hz, but this value can be adjusted with the slider at the right side of the Instrument Tuner. In the upper left corner the frequency that the selected tone should have is displayed. The 'Quadra Flat Tuning' setting is displayed in the lower right corner.

De afwijking van de te stemmen toon.


Dit scherm geeft de afwijking van de gemeten toon ten opzichte van de dichtstbijzijnde toon in de toonladder weer. De schaalverdeling loopt van 50 Cent te laag naar 50 Cent te hoog. De rode lijn geeft de afwijking van de gemeten toon weer. Een gemeten toon is goed gestemd als de rode lijn in het midden (op de groene nullijn) staat. Een kleine afwijking (+/- 3 Cent) is toegestaan omdat deze door het menselijke oor niet of nauwelijks hoorbaar is. Als de rode lijn links van het midden zit dan is de toon te laag en als de rode lijn rechts van het midden zit dan is de toon te hoog. Het getal in het schermpje “Cent” geeft de afwijking van de toon in Cent weer.


The deviation of the tone to be tuned.


This screen displays the deviation of the measured tone with respect to the closest tone in the scale. The display ranges from 50 Cents too low to 50 Cents too high. The red line indicates the value of the measured tone. The measured tone is tuned when the red line is in the middle (on the green zero-line) of the gauge. A small deviation (+/- 3 Cents) is permitted because this can not or hardly be detected by the human ear. If the red line is on the left side of the middle then the tone is too low and if the blue line is on the right side of the middle then the tone is too high. The number in the small screen “Cent” shows the deviation of the tone in Cents.


De te stemmen toon op de toonladder.


Dit scherm geeft de gemeten toon op de toonladder weer. De verticale lijntjes geven de verschillende noten aan. De noten van de gitaar zijn aangegeven met groene letters. Een blauwe verticale lijn geeft aan in welke noot de gemeten toon zich bevindt. Als de gemeten toon zich in één van de noten van de gitaar bevindt dan zal het stemapparaat de afwijking van de toon meten en weergeven. De blauwe verticale lijn bevindt zich dan op één van de groene letters. Met behulp van dit scherm kunt u bepalen of de toonhoogte van een snaar die zich buiten het bereik van de noten van de gitaar bevindt te hoog of te laag is. Met name bij het voor de eerste keer stemmen van een nieuwe snaar is dit handig.


The tone to be tuned on the scale.


This screen shows the measured tone on the scale. The vertical lines show the different notes. The notes on the guitar are indicated by green characters. A blue vertical line shows in which note the measured tone lies. If the measured tone is in range of one of the notes on the guitar then the tuner will measure and display the deviation of this tone. The blue vertical line is then on top of one of the green characters. With this screen you can see if a tone that is out of the range of the notes on the guitar is to high or to low. This comes in handy when tuning a new string for the first time.


De frequentie van de A4 aanpassen.

Om uw instrument in een andere toonhoogte te stemmen dan de standaard A=440Hz kunt u de schuif rechts in het stemapparaat gebruiken. Met deze schuif is de frequentie van de A4 aan te passen tussen 430Hz en 450Hz in stappen van 1Hz. Alle andere tonen zullen evenredig mee veranderen. Boven in het scherm dat de nootwaarde weergeeft wordt de huidige toonhoogte (frequentie) van de A4 weergeven.


Set the frequency of the A4.

With the slider on the right side of the Instrument Tuner you can tune your instrument in another pitch than the standard A=440Hz. With this slider you can set the A frequency between 430Hz and 450Hz with 1Hz steps. All other keys will change accordingly. The current pitch (frequency) of the A is displayed in the top of the screen that displays the note value.


Gitaar of basgitaar.

Met de knoppen ‘Guitar’ en ‘Bass’ kunt u wisselen tussen het stemmen van een gitaar of een basgitaar. Bij het stemmen van een gitaar kunnen de noten B1, E2, A2, D3, G3, B3 en E4 gestemd worden. Bij het stemmen van een basgitaar kunnen de noten B0, E1, A1, D2, G2 en C3 gestemd worden.


Guitar or bass.

You can change between tuning a guitar and a bass using the buttons “Guitar” and “Bass”. While tuning a guitar the notes B1, E2, A2, D3, G3, B3 and E4 can be tuned. While tuning a bass the notes B0, E1, A1, D2, G2 and C3 can be tuned.


Quadra Flat Tuning.

Elke keer dat er op de 'Flat' knop gedrukt wordt, wordt het aantal b's verhoogd onder in het scherm dat de nootwaarde weergeeft. Hierdoor wordt het mogelijk om 1 tot 4 tonen boven de weergegeven nootwaarde te stemmen. Als de capo wordt gebruikt is het niet nodig om deze te verwijderen. Druk meerdere keren op de 'Flat' knop afhankelijk van de positie van de capo.


Quadra Flat Tuning.

Each time the 'Flat' button is pressed, the number of b's will increase in the bottom of the screen that displays the note value. This way it is possible to tune 1 to 4 tones above the displayed note value. If the capo is used then it is not necessary to remove it. Press multiple times on the 'flat' button depending on the capo's position.


Hoeveel is een Cent?

De afwijking van een toon ten opzichte van de dichtstbijzijnde toon in de toonladder wordt aangegeven in Cent. 100 Cent is de afstand tussen een toon in de toonladder en de eerstvolgende. Als de te stemmen toon een afwijking heeft van 50 Cent dan zit hij dus precies tussen twee tonen van de toonladder.


How much is a Cent?

The deviation of a tone with respect to the closest tone in the scale is indicated in Cent. 100 Cent is the distance between a tone in the scale and the next. If the tone to be tuned has a deviation of 50 Cent then its pitch is exactly between two tones of the scale.


Instellingen.

Het stemapparaat stelt zoveel mogelijk instellingen automatisch in. Hierdoor is het stemapparaat eenvoudig in gebruik. Het aantal instellingen is dus minimaal. Door op de knop 'Menu' te drukken en daarna “Settings” te kiezen, kan de te gebruiken microfoon gekozen worden. Als de microfoon niet meteen werkt kan het zijn dat de instellingen in Windows niet goed zijn. Door op de 'Microphone Volume Settings' knop te drukken wordt het Windows scherm, waar de microfooninstellingen aangepast kunnen worden, opgestart.


Settings.

The guitar tuner configures its settings automatically as much as possible. This way the tuner is easy to use. The number of settings is kept to a minimum. By pressing on the button 'Menu' and selecting “Settings” the microphone to be used can be selected. If the microphone does not work right away then it is possible that your Windows settings are not configured as they should. The Windows screen, where you can change the microphone settings, can be shown by clicking on the 'Microphone Volume Settings' button.


Systeemvereisten.

Het stemapparaat draait op machines vanaf de Pentium II 300 MHz. Het stemapparaat draait onder Windows 98, Me, 2000, XP en 2003 en maakt gebruik van een microfooningang. Dit kan een ingebouwde microfoon zijn zoals ze op veel laptops aanwezig zijn, maar het mag ook een externe microfoon zijn die via een connector op de geluidskaart is aangesloten. Een USB microfoon zoals ze bijvoorbeeld op sommige webcams of head sets aanwezig zijn is ook mogelijk.


System requirements.

The guitar tuner runs on machines starting from the Pentium II 300 MHz. The tuner runs on Windows 98, Me, 2000 and XP and uses the microphone input. This can be an internal microphone like they are present on many laptops, but it can also be an external microphone that is connected to a soundcard. A USB microphone like they are present on some web cams or head sets is possible as well.


Disclaimer E-Mail  Contact opnemen met Dirk's Projects  E-Mail Site map